Proiecte

1. „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus la angajare pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate”

http://apubb.ro/cpspis/descrierea-proiectului/

Universitatea Babeş-Bolyai, în parteneriat cu Fundaţia Danis pentru Dezvoltare Managerială, din Cluj-Napoca, implementează proiectului cu titlul „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus la angajare pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate”. Proiectul are o durată de 18 luni şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2,026,864.00 lei, din care 1,986,326.72 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă.

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate, în vederea facilitării inserţiei acestora pe piaţa muncii. Ca urmare a serviciilor de consiliere şi orientare profesională oferite unui număr de 360 de studenţi, aceştia urmează să dobândească competenţele şi abilităţile necesare în vederea găsirii mai rapide a unui loc de muncă şi a integrării cu succes pe piaţa muncii. De asemenea, proiectul îşi propune să organizeze stagii de pregatire profesională pentru 200 de studenţi. Stagiile de practică vor facilita inserţia pe piaţa muncii şi vor contribui la completarea cunoştinţelor teoretice cu aptitudinile practice necesare îndeplinirii cu succes a sarcinilor de la locul de muncă, încă de la prima angajare. Nu în ultimul rând, proiectul urmăreşte implicarea a 60 de studenţi în activităţile unei întreprinderi simulate. Această activitate va contribui la dobândirea de către aceştia a competenţelor antreprenoriale şi a cunostinţelor nesesare iniţierii unei afaceri sau îndeplinirii cu succes a sarcinilor de la viitoarele locuri de muncă.

Activităţile proiectului

Proiectul urmăreşte implementarea a trei activităţi. Prima activitate prevede dezvoltarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru 360 de studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării. Această activitate presupune înfiinţarea unui Centru de Carieră a studenţilor în cadrul FSPAC. În cadrul Centrului de Carieră studenţii vor putea beneficia de servicii de evaluare a nevoilor de orientare şi consiliere profesională. Spre finalul proiectului, o parte dintre studenţii celor două specializări vor avea posibilitatea să participe la derularea unei excursii tematice la centrul de orientare şi consiliere profesională din cadrul Vrije Universiteit, Amsterdam. Cea de a doua activitate a proiectului vizează organizarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de pregatire practică pentru 200 de studenţi ai FSPAC. Stagiile de practică vor fi organizate în parteneriat cu Fundaţia Danis pentru Dezvoltare Managerială. Experţii implicaţi în proiect vor avea sarcina realizării unui plan de organizare a stagiilor de practică profesională, în cadrul căruia vor fi identificate instituţiile publice, firmele şi ONG-urile care vor semna acorduri de practică cu reprezentanţii FSPAC. În urma procesului de selecţie, studenţii vor participa la derularea stagiilor de practică profesională, fiind asistaţi de supervizori şi tutori de practică. Această activitate prevede acordarea de subvenţii de practică, precum şi organizarea de ateliere de lucru pentru studenţii ce beneficiază de activităţile proiectului.

Ultima activitate a proiectului este în mare măsură inedită şi îşi propune implicarea a 60 de studenţi în cadrul unei întreprinderi simulate în domeniul consultanţei în afaceri. În cadrul acestei activităţi va fi înfiinţată o întreprindere simulată, iar studenţii vor fi distribuiţi pe posturi în cadrul firmei şi vor fi implicaţi în activităţile acesteia. Astfel, studenţii vor beneficia de educaţie antreprenorială, punând în pratică cunoştinţe de management organizaţional, management financiar, managementul resurselor umane, marketing şi promovare.

Rezultatele anticipate ale proiectului

La finalul celor 18 luni, cele două instituţii ce implementează proiectul şi-au propus să atingă următoarele rezultate:

 • Un punct de lucru funcţional al Centrului de Carieră al Universităţii Babeş-Bolyai, înfiinţat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării;
 • Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională pentru 360 de studenţi ai FSPAC, secţiile administraţie publică, comunicare, relaţii publice şi publicitate;
 • Elaborarea unor instrumente de evaluare a nevoilor de consiliere ale studenţilor, precum şi un ghid privind orientarea şi consilierea în carieră a studenţilor de la FSPAC;
 • Realizarea unor rapoarte de monitorizare a inserţiei pe piaţa a studenţilor consiliaţi;
 • Încheierea unor acorduri de practică cu instituţiile, firmele şi ONG-urile din Cluj-Napoca;
 • Realizarea unor ghiduri de practică pentru studenţi şi a rapoartelor de practică;
 • Desfăşurarea stagiilor de practică pentru 200 de studenţi şi acordarea a 200 de subvenţii de practică;
 • Întocmirea unei baze de date şi a unui platforme ce va cuprinde date despre organizaţii, studenţi, perioade de practică, tutori şi supervizori de practică;
 • Organizarea de ateliere de lucru pentru studenţii ce beneficiază de stagii de practică subvenţionate;
 • Înfiinţarea unei întreprinderi simulate în domeniul consultanţei în afaceri pentru implicarea studenţilor de administraţie publică în vederea dezvoltării de competenţe antreprenoriale;
 • Elaborarea de ghiduri de bună practică privind consilierea, stagiile de practică şi activitatea întreprinderii simulate;
 • Acordarea de premii unor studenţi cu rezultate deosebite şi organizarea de conferinţe cu scopul diseminării rezultatelor;

Prin urmare, proiectul îşi propune să ofere soluţii pentru trei mari probleme identificate la nivelul grupului ţintă – studenţi: lipsa aptitudinilor practice ale studenţilor la finalizarea studiilor, lipsa locurilor de muncă în domeniu după absolvirea studiilor şi lipsa deprinderilor necesare a absolvenţilor în vederea inserţiei rapide a acestora pe piaţa muncii.

2.  Proiect POSDRU Practica pentru un loc de munca in mass media. (desfasurat ) http://practicamedia.ro/?page_id=4

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de ocupare al absolvenților din învățământul superior jurnalistic. Având create cele mai bune condiții de practică, efectuată în instituții profesioniste de profil, asistați de personal calificat, studenții capătă experiența și deprinderile de muncă necesare unei tranziții firești spre piața muncii. Rezultatele obținute prin proiect și bunele practici statornicite prin parteneriate vor duce la schimbarea opticii în privința practicii, la implementarea instituționalizată a procedurilor aplicate prin proiect și la creșterea în curriculum a numărului orelor de practică.

3.  Proiectul ROSE AIRARS – în desfasurare

Click aici pentru a merge la formularul de înscriere

Proiectul își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul terțiar, universitar. Finanțat printr-un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de  7 ani, între 2015 și 2022.  Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul superior. Schema pentru universități acorda prioritate domeniilor de creştere economică în România. Activităţile proiectului sunt: remediale, tutoriat, servicii de sprijin, consiliere şi orientare, coaching, promovarea târgurilor de locuri de muncă, ateliere de lucru în domenii specifice, precum şi campanii de creştere a conştientizării.

Pentru ca proiectul își propune să sprijine studenții aflați în situație de abandon universitar, sctivitățile de consiliere și orientare profesională vizează:

– dezvoltarea personală și înzestrarea elevilor cu cunoștințe și abilități necesare gestionării propriului traseu educațional și profesional;

– reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientarea deficitară în cariera precum și de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;

– facilitarea relației dintre viitorul student si piața muncii, astfel încât aceștia să cunoască nevoile si provocările reale ale pieței muncii;

– creșterea angajabilității viitorilor studenți în domeniile de studiu absolvite.