Finalizare studii

LICENŢĂ iulie 2017  –  COMUNICARE SI RELAȚII PUBLICE / PUBLICITATE

PERIOADA DE ÎNSCRIERE : 14.06.2017 – 27.06.2017

EXAMENUL SCRIS : 03.07.2017 – ora 9.00 – sala 101

Metoda de evaluare:

Examen tip grilă

Teme:

 1. Agenția de publicitate (structură, funcții)

  2. Conceptul de imagine și transfer de imagine

  3. Poziționarea

  4. Strategia publicitară

  5. Instrumente BTL

  6. Forme ale comunicării

  7. Modele ale comunicării

  8. Funcțiile sistemului de PR

  9. Operatorii PR

  10. Comunicarea intrasistemică

  11. Comunicarea cu sistemele învecinate

  12. Corporate identity

Bibliografie:

 • Balaban, D. C. – Publicitatea de la planificare strategică la implementarea media, Polirom, Iași, 2009.

 • Rus, C. – Introducere în știința comunicării și relațiilor publice, Institutul European, Iași, 2002.

 • Rus, C. – Relații publice și publicitate, Institutul European, Iași, 2004.

 

 

PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ:  05-06.07.201, sala V/1

Dosarele de înscriere la examenul de licenţă trebuie să conţină:

 • cerere tip de înscriere;

 • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă)

sau diplomă echivalentă acesteia în original;

 • certificatul de naştere în copie conformă cu originalul* sau în copie legalizată;

 • copie simplă buletin de identitate;

 • două fotografii tip buletin de identitate;

 • atestat de competenţă lingvistică;

 • lucrarea de licenţă + CD, însoţită de acceptul coordonatorului ştiinţific;

 • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

 • adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, pentru candidaţii care

provin de la alte universităţi;

 • suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de Ministerul

Educaţiei Naţionale, pentru absolvenţii proveniţi de la alte instituţii de învăţământ

superior.

 


Sesiunea iulie 2017

Licenţă

Perioada de înscriere: 14.06-27.06.2017

Examenul de licenţă cuprinde două probe:

 1. Proba scrisă3.07.2017

 2. Susţinerea lucrării: 5.07.2017 – 6.07.2017

Acte necesare pentru înscriere

  • Cerere tip pentru înscriere (se găseşte la secretariat )

  • Diploma de bacalaureat și foaie matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă, în original

  • Certificat de naştere (în copie conformă cu orginalului) sau copie legalizată

  • 2 fotografii  (tip buletin / carte de identitate)

  • Atestat/certificat de competenţă lingvistică

  • Dosar plic

  • Lucrarea de licență: 1 exemplar printat + 1 exemplar pe suport electronic (CD)

  • Buletin / Carte de identitate (copie xerox)

  • Dovada achitării taxei de înscriere dacă e cazul

  • Acord semnat de profesorul coordonator

  • Declarație pe proprie răspundere că lucrarea nu este plagiată


Masterat

Perioadă înscriere: 15-28 iunie 2017

Susținerea lucrării de disertație

Tehnici avansate de comunicare (3 iulie)

în 4 iulie :

Master Publicitate (Zi si IFR)

Relaţii Publice (Zi si IFR)

Publicitate şi relaţii publice (germana)

Relații publice și publicitate (engleza)

Comunicare politică

Acte necesare pentru înscriere

 • Cerere tip pentru înscriere;

 • Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă, în original;

 • Diploma de licență si foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/ supliment) sau diplomă echivalentă, în original

 • Certificatul de nastere (în copie conformă cu originalul) sau în copie legalizată

 • 2 fotografii tip buletin de identitate

 • Lucrarea de disertatie + CD, însoțită de acceptul coordonatorului științific;

 • Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul):

 

Conform art. 13 din Regulamentul UBB de finalizare a studiilor de licență si masterat:

 “În cazul înscrierii la examenul de finalizare a studiilor mai tarziu de trei ani de la data absolvirii, se percepe taxă de înscriere”

“În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor în una din cele două sesiuni consecutive (iunie, februarie), acestea pot fi susținute într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a taxelor aferente”

 • Declarație pe proprie răspundere că lucrarea de diplomă nu este plagiată

 • Copie după buletin/ carte de identitate

 • Dosar plic

 • În cazul în care la înmatriculare sau în perioada studiilor studentul a depus cerere pentru modificarea sau completarea numelui, se depun și următoarele documente: cerere aprobată de conducerea instituției; copii legalizate ale documentelor din care rezultă numele nou – în raport cu numele inițial din certificatul de naștere; declarația studentului, autentificată la notariat, că nu va mai solicita un alt act de studii, în cazul modificării ulterioare a numelui.

 

 

ATENTIE! Conform art. 15 din Regulamentul UBB de finalizare a studiilor de licenta si masterat:

“Retragerea dosarului de înscriere după încheierea perioadei de înscriere conduce la eliminarea candidatului din examen. Absolvenții îți consumă astfel un drept de prezentare gratuit. “

 

Descărcare acte necesare înscriere disertație

Fișă înscriere

Declarație plagiat

Accept profesor coordonator


Licență și dizertație logo icon