Specializări masterat ID

Departamentul de Administraţie și Management Public (DAMP) al Universităţii Babeș-Bolyai, recunoscut de către minister ca având cele mai bune programe în domeniu din România, a fost creat în anul 1996 pe baza unor proiecte internaţionale finanţate de Uniunea Europeană (Tempus) şi Statele Unite ale Americii. DAMP a reprezentat încă de la început o excepţie între celelalte şcoli de administraţie publică din România, în principal deoarece a implementat, cu sprijinul partenerilor occidentali, o abordare interdisciplinară în studiul administraţiei publice. Studiile la nivel master din cadrul DAMP se desfășoara în limbile română și engleză. Pentru linia română se asigură predare atât pentru forma de învățământ cu frecvență, cât  şi pentru forma de  învățământ cu frecvență redusă.

 

Specializarea de Master Administraţie Publică (învățământ cu frecvență redusă)

Programul de Administraţie Publică la nivel master se adresează în primul rând celor care îşi doresc o carieră în sectorul public, în administraţia publică locală şi centrală.

Programul de studii la nivel master al Departamentului de Administraţie și management public este unul bazat pe o abordare interdisciplinară, care combină în mod flexibil predarea şi cercetarea, aspectele teoretice si dezvoltarea abilităţilor practice ale studenţilor (prin intermediul programelor de internship şi a stagiilor de practică). Programul nostru a fost dezvoltat integrând cele mai ridicate standarde internaţionale de calitate şi se finalizează cu o diplomă recunoscută în spaţiul european. Programul promovează prin cursurile din domenii diverse calificarea şi dezvoltarea profesională dar şi dezvoltarea personală, pregătind specialişti competitivi pe piaţa muncii, orientaţi spre performanţă şi capabili să facă faţă provocărilor şi oportunităţilor viitorului.

Cooperarea cu universităţi şi institute de cercetare din străinătate ne asigură un contact strâns cu comunitatea ştiinţifică şi competitivitatea programului pe plan internaţional.    

Curricula noastră, bazată pe o abordare interdisciplinară, asigură în egală măsură o pregătire la standarde ridicate pentru sectorul non-profit şi pentru cel privat, îmbinând componenta de transmitere şi acumulare de cunoştinţe cu dezvoltarea unor abilităţi pe care absolvenţii le pot valorifica în orice domeniu de activitate.  

 

Absolventul este specialist în managementul organizaţiilor publice şi a celor non-profit. Curricula specializării oferă flexibilitatea şi deschiderea necesară pentru ca absolvenţii să îşi poată dezvolta o carieră în sectorul public şi non-profit. În plus, programul le oferă competenţe care pot fi transferate înspre o poziţie în sectorul privat.

 Competenţe generale:

-     Capacitatea de a analiza şi interpreta cadrul legal al administraţiei publice;

-     Capacitatea de evaluare a programelor şi politicilor publice; realizarea de analize de impact;

-     Abilităţi şi cunoştinţe vizând proiectarea unei cercetări sociologice, prelucrarea datelor obţinute şi elaborarea de recomandări;

-     Capacitatea de a concepe şi implementa strategii de dezvoltare în sectorul public şi non-profit;

-     Abilităţi vizând analizarea şi interpretarea politicilor economice şi realizarea de prognoze;

-     Abilităţi de negociere şi rezolvare amiabilă a conflictelor.

 

Funcţii posibile pe piaţa muncii: consilier, expert, referent, referent de specialitate, inspector, inspector de specialitate în administraţia publică, analist resurse umane, auditor intern în sectorul public, expert accesare fonduri structurale şi de coeziune, expert achiziţii publice, manager public, administrator public, secretar unitate administrativ-teritorială, expert în planificare urbană şi teritorială, agent de dezvoltare locală, facilitator comunitar, consultant realizare strategii locale, manager de proiect, director de programe, scriitor de proiecte, fundraiser, coordonator de voluntari, formator, evaluator de proiecte/programe, specialist marketing pentru ONG-uri, lobbyist, consultant bugetar, auditor intern, consultant/analist economico-financiar, consultant fiscal, consultant dezvoltare organizaţională, expert management strategic, evaluator, prefect.

 

Programul la nivel master, specializarea Management Media, al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării se înscrie în politica Universităţii Babeş-Bolyai de dezvoltare a unor studii la nivel master performante, capabile să contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de vedere social, economic, cultural, politic, printr-o implicare în realitate, în acord cu nevoile comunităţii.

Curricula cuprinde în mod adecvat cursuri variate în domeniul managementului media: Structuri de proprietate în presă, Cultură organizaţională media, Managementul proiectelor media, Drept şi legislaţia muncii, Consum media şi segmente de public, Branding şi identitate corporativă, Agenda media versus agenda publică, Metode de cercetare în media, Diversitatea în mass-media .

În evaluarea calităţii cercetării ştiinţifice a cadrelor care au candidat pentru a preda la masteratul Managementul media sunt utilizate standardele CNCSIS de evaluarea calităţii.

Cunoştinţele, competenţele si abilităţile dobândite sunt suficiente pentru a permite absolvenţilor să se angajeze pe piaţa muncii, să dezvolte o afacere proprie, să continue studiile universitare în ciclul următor si să înveţe permanent.

Fiecare curs este astfel proiectat încât să îmbine predarea, învăţarea si examinarea. Procedeele de examinare si evaluare a studenţilor sunt centrate pe rezultatele învăţării si anunţate studenţilor din timp si în detaliu.

Curricula propusă de Departamentul de Jurnalism pentru programul masteral Management media constituie un excelent prilej de aprofundare a cunoştinţelor, pentru absolvenţii nivelului de licenţă în jurnalism/studii media şi nu numai. Cursuri precum Metode de bună practică în mass-media, Cultura new media, Managementul comunicării de criză, Structuri narative de succes asigură studenţilor informaţii necesare dezvoltării cunoaşterii.

Formele de examinare sunt moderne: teste de verificare a cunoştinţelor practice dobândite, proiecte de cercetare şi produse media prezentate în cadrul unor colocvii anunţare din timp etc.

 

POSIBILE TRAIECTORII DE CARIERĂ:

- specialişti cu ocupaţii intelectuale și ştiinţifice

- scriitori şi artişti creatori, interpreţi şi asimilaţi

- scriitori, ziarişti şi asimilaţi;

- actori şi regizori de film, teatru şi alte spectacole

Ocupaţii:

- comentator, corespondent special, corespondent radio, editorialist, fotoreporter, lector presă/editură, publicist comentator, editor, reporter, cameraman, secretar de emisie, secretar redacţie, DTP, jurnalist, critic literar, critic muzical, comentator Radio-TV

- realizator emisiuni Radio-TV, producător Radio-TV (ştiri), editor Radio-TV (ştiri), director imagine, referent de specialitate selecţie programe TV, redactor prezentator de televiziune, producător audio-video, editor coordonator programe TV, organizator producţie, videojurnalist.

Competenţe profesionale

-        Expertiză ridicată în domeniul jurnalismului;

-        Capacitatea de concepere și realizare a unor produse media sau multimedia

-        Abilități de utilizare a tehnicii specifice producției media (cameră video, reportofon, aparat foto, programe de editare pentru sunet și imagine);Masteratul de Management Media conferă absolvenților:

-        Expertiză ridicată în domeniul jurnalismului;

-        Capacitatea de concepere și realizare a unor produse media sau multimedia

-        Abilități de utilizare a tehnicii specifice producției media (cameră video, reportofon, aparat foto, programe de editare pentru sunet și imagine);

 

Publicitatea reprezintă un domeniu care prezintă o dinamică aparte în ultimii ani atât în ţările din vestul Europei cât şi în România. Numărul agenţiilor de publicitate şi de relaţii publice active pe piaţa din România este în creştere. Din punct de vedere al dezvoltării regionale a industriilor creative, Cluj-Napoca constituie un important centru. Publicitatea reprezintă totodată un domeniu complex, care oferă oportunităţi de integrare a absolvenţilor unui program de master de profil. Sprijinul până acum de cele mai mari agenţii de publicitate din Cluj-Napoca pentru programul de studii masterale în publicitate  este concretizat nu doar prin oferirea unor locuri de practică, dar şi de susţinerea unor workshopuri şi participarea unor profesionişti din agenţii în calitate de invitaţi în cadrul cursurilor. Obiectivele programului sunt de a propune specialiăţi pentru industria publicitară pentru departamentele creative, pentru departamentele de strategie, planificare şi cercetare, pentru departamentele media şi pentru cele de producţie din agenţiile de publicitate.

Absolvenţii acestei specializări vor dobândi următoarele competenţe specifice:

- Analiza comunicării sociale;

- Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului de specialitate;

- Analiza diferitelor tipuri de audienţe;

- Dezvoltarea, managementul şi evaluarea campaniilor publicitare;

- Realizarea unor produse publicitare (machete de presă, spoturi audio-video etc.) pentru diferite tipuri de media (clasică şi new media);

- Redactarea mesajelor publicitare;

- Realizarea de planuri media.

 

Conform COR (Clasificarea ocupaţiilor din România) absolvenții acestei specializări au urmatoarele perspective profesionale:

- Asistent cercetare în publicitate,

- Specialişti în relaţii publice,

- Conducători în servicii de publicitate şi relaţii publice,

- Asistenţi şi asimilaţi ocupanţi în învăţământul superior,

- Alte locuri de muncă aferente domeniului publicității

 

Masteratul de Relaţii Publice a fost dezvoltat ca un răspuns la dezvoltarea pieţei comunicării şi se adresează atât absolvenților de comunicare și relații publice, cât și absolvenților altor programe de licență. În cadrul acestui masterat se studiază aspecte teoretice legate de comunicare, relații publice și publicitate, dar mai ales se pune accent pe dezvoltarea abilităților practice în acest domeniu.

Masteratul de Relații Publice conferă absolvenților:

- expertiză ridicată în domeniul PR și al comunicării;

- planificare și organizare de evenimente;

- folosirea de instrumente, metode, tehnici și strategii de PR;

- organizare, coordonare și control al campaniilor de PR;

- organizarea, coordonarea și controlul comunicării intra- și inter-sistemice.

Conform COR(Clasificarea ocupațiilor din România) absolvenţii masteratului de Relaţii Publice pot ocupa posturi de specialiști în relații publice: specialist în relații publice, mediator, referent de specialitate marketing, specialist protocol și ceremonial, consultant cameral, purtător de cuvânt, brand manager.