Specializări licență ID

Departamentul de Administraţie și Management Public (DAMP) al Universităţii Babeș-Bolyai, recunoscut de către minister ca având cele mai bune programe în domeniu din România, a fost creat în anul 1996 pe baza unor proiecte internaţionale finanţate de Uniunea Europeană (Tempus) şi Statele Unite ale Americii. DAMP a reprezentat încă de la început o excepţie între celelalte şcoli de administraţie publică din România, în principal deoarece a implementat, cu sprijinul partenerilor occidentali, o abordare interdisciplinară în studiul administraţiei publice. Studiile la nivel licență din cadrul DAMP se desfășoara în limbile română, maghiară și engleză. Pentru linia română se asigură predare atât pentru forma de învățământ cu frecvență, cât  şi pentru forma de  învățământ la distanță.

Secţia de Administrație Publică oferă diplomă de Licenţiat în Ştiinţe Administrative, curricula specializării oferind flexibilitatea şi deschiderea necesara pentru ca absolvenţii să poată intra direct pe piaţa muncii sau să îşi continue studiile prin programe de masterat şi ulterior de doctorat. Administraţia publică este un domeniu interdisiplinar care le oferă studenţilor o viziune completă asupra vieţii şi societăţii şi care le permite să dobândească încă din timpul facultăţii atât noţiuni teoretice cât şi abilităţi practice, prin intermediul unor programe care îi pun în legătură cu profesioniştii din administraţia publică şi le permit accesul în instituţii publice sau organizaţii non-guvernamentale.

Absolventul este specialist în ştiinţe administrative. Funcţii posibile: funcţionar public sau angajat contractual în autorităţi şi instituţii publice, regii autonome (expert, referent, inspector, consilier, asistent, director de proiect, consultant, funcţii de conducere - director, sef serviciu, preşedinte). Absolventul poate activa în alte organizaţii cu activităţi legate de sectorul public (organizaţii neguvernamentale) pe posturi de expert, consultant, asistent sau director de proiect, agent de dezvoltare locală ş.a. sau în firme private, pe posturi de consultant, specialist în resurse umane, asistent, expert.

 

Pentru exercitarea acestor profesii, studenţii trebuie să dobândească următoarele competenţe specifice:

Competenţe profesionale

•   Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private;

•    Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative ;

•   Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate;

•   Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională;

•   Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale ;

•    Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi  eficient .

•   Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale;

•   Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală;

•   Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor  și a modalităților de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

 

Specializarea Comunicare și Relații Publice oferă diplomă de Licenţiat în Ştiinţe ale Comunicării şi urmăreşte să creeze şi să dezvolte abilităţi necesare profesiei de Consilier în comunicare şi relaţii publice. Sub genericul acestei profesii absolvenţii vor putea presta activităţi de consilier de imagine, purtător de cuvânt, reprezentant în relaţii publice,  planificator în mass media,  manager de evenimente, mediator-negociator, strateg de campanii promoţionale în domeniul relaţiilor publice (PR institutional, PR politic, PR-produs, PR-ONG, PR cultural, PR sportiv etc.), dar şi activităţi în domeniul publicitar,  multe dintre cursurile acestei specializări fiind axate pe furnizarea unor cunoştiinţe teoretice şi practice din acest domeniu. Absolvenţii vor fi capabili să dezvolte strategii publicitare, să implementeze la nivel mediatic produsele publicitare create şi să realizeze managementul campaniilor publicitare. Studenţii vor avea ocazia să ia contact direct cu mediul de afaceri publicitar,  prin efectuarea unor stagii de practică în cele mai importante agenţii de publicitate din Cluj. De asemenea, vor putea să-şi pună în practică cunoştinţele acumulate prin participarea la Festivalul de Publicitate organizat de Departamentul de Comunicare, Relaţii Publice şi Publicitate, festival care se desfăşoară anual şi care se bucură de sprijinul agenţiilor de publicitate şi relaţii publice din Cluj-Napoca.

Absolvenţii acestei specializări vor dobândi următoarele competenţe specifice:

• Identificarea și utilizarea limbajului, metodologiilor şi  cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării;

• Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC);

• Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice;

• Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice;

• Asistență de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor de comunicare.

• Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora;

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice;

• Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

 

Departamentul de Jurnalism a fost înfiinţat în 1993 în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicării.

Departamentul de Jurnalism pregăteşte studenţi pentru toate departamentele comunicării mass-media, în patru limbi de circulație internațională: română, maghiară, germană și engleză.

Pentru linia română se asigură predare atât pentru forma de învățământ cu frecvență, cât  şi pentru forma de  învățământ la distanță.

 

Secţia de Jurnalism oferă diplomă de Licenţiat în Ştiinţe ale Comunicării, curricula specializării oferind flexibilitatea şi deschiderea necesara pentru ca absolvenţii să poată intra direct pe piaţa muncii sau să îşi continue studiile prin programe de masterat şi ulterior de doctorat.

 

Competenţe profesionale

• Identificarea și utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştințelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării;

• Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC);

• Descrierea tipurilor diferite de audienţă / public implicate în comunicare;

• Managementul informaţiei de presă;

• Identificarea și utilizarea elementelor specifice de deontologie şi de responsabilitate socială a jurnalistului;

• Producţia unui conţinut jurnalistic (text, video, audio şi foto) pentru toate tipurile de media.

• Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora;

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice;

• Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi a adaptării la cerinţele pieţei muncii.

 

Absolvenții nostri pot activa ca:

• jurnalist în cadrul instituţiilor de presă scrisă şi audio-vizuală (reporter, editorialist, tehnoredactor, editor, producător, scenarist);

• specialist în relaţii publice (purtător de cuvânt, creator de imagine, expert în probleme de comunicare);

• specialist în publicitate.

 

Ştiinţele Politice acoperă studiul politicii în sensul cel mai larg al cuvântului, de la instituţii şi procese politice, la modul în care acestea influenţează valorile cetăţenilor şi nivelul de dezvoltare al societăţii. În cadrul departamentului de Științe Politice de la Cluj se pregătesc experți în relații internaționale, studii europene, analiză politică, feminism, antropologie politică, analiza datelor din sondaje și discursuri politice, teorie politică clasică și contemporană. De asemenea, se dobândesc abilități de leadership și un mod unic de interpretare a felului în care funcționează societățile și sistemele politice. La Ştiinţe Politice se învaţă despre teme de actualitate, care sunt pe agenda zilei în toate colţurile lumii: globalizare, diversitate culturală, încălzire globală, terorism sau migraţie. De 10 ani, Departamentul de Științe Politice are încheiate parteneriate cu instituții publice centrale și locale prin care studenții noștri beneficiază de stagii de practică. Printre aceste instituții se numără: Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic, Cancelaria Prezidențială sau Parlamentul României.

Competenţe profesionale

•           Capacitatea de a aborda critic, inovativ şi cu responsabilitate provocările politice majore ale umanităţii;

•           Utilizarea corectă a principalelor surse de informaţii relevante pentru domeniul științelor politice, capacitatea de a identifica, de a înţelege şi de a evalua critic aceste surse;

•           Stăpânirea cunoştinţelor fundamentale despre actorii, structurile, instituţiile şi dinamicile istorice care stau la baza fenomenului politic din România, Europa şi la scară globală;

•           Capacitatea de a analiza, de a elabora şi de a propune politici publice;

•           Abilitatea de a comunica oral şi în scris, în limba maternă şi cel puţin într-o limbă de largă circulaţie internaţională, utilizând corect terminologia şi limbajul de specialitate al domeniului;

•           Utilizarea programelor de calculator de specialitate: SPSS, NVIVO7, STATA etc.

•           Capacitatea de a înţelege, de a evalua critic şi de a utiliza rezultatele cercetării din domeniul științelor politice;

•           Capacitatea de a iniţia, proiecta şi finaliza investigaţii ştiinţifice riguroase prin utilizarea corectă a metodelor de cercetare ştiinţifică şi de analiză a datelor;

•           Capacitatea de a oferi expertiză etică în domeniul de specialitate.

•           Utilizarea corectă a conceptelor, metodelor şi a teoriilor științifice, înţelegerea complexităţii fenomenelor sociale și politice;

•           Abilitatea de a evalua critic evoluţiile sociopolitice contemporane şi transpunerea acestora în probleme de cercetare relevante pentru domeniu;

•           Capacitatea de a aborda fenomenele politicului în mod analitic şi cu abilităţi în rezolvarea de probleme prin transpunerea teoriei în practică;

•           Capacitatea de a aborda critic şi cu responsabilitate situaţii şi contexte politice diverse şi complexe;

•           Înţelegerea şi gestionarea cu empatie a caracterului multicultural al fenomenului politic global;

•           Capacitatea de a elabora cadre şi norme etice şi de a le pune în aplicare;

•           Competenţa de a reflecta sistematic asupra propriului proces de învăţare şi dezvoltare personală;

•           Competenţa de a comunica şi de a colabora în echipe multidisciplinare.

Absolventul este specialist în Ştiinţe Politice. Funcţii posibile pe piaţa muncii: consilier politic; angajat contractual în autorităţi şi instituţii publice şi politice la nivel local şi central şi în reprezentante din străinatate ale instituţiilor guvernamentale ale statului român; consilier, asistent, director de proiect, consultant în instituţii publice. Absolventul poate activa în alte organizaţii cu activităţi legate de sectorul public sau politic (organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, organizaţii, instituţii şi agenţii politice internaţionale) pe posturi de expert, consultant, asistent, director de proiect, agent de dezvoltare instituţională, agent pentru implementare de politici şi proiecte, şi în firme private, pe posturi de consultant, specialist, asistent, expert în elaboarea de proiecte, programe şi iniţiative publice sau politice. Absolventul are abilităţile necesare pentru a desfaşura activităţi de cercetare şi marketing (culegere, analiză, modelare şi interpretare a datelor) în domeniul social-politic în instituţii publice sau private.