Curs deschis Managementul administrației publice

  • Cursul deschis Managementul administrației publice este structurat pe 6 module distincte, susținute fiecare de cadre didactice (2-3 cadre didactice/curs) cu experiență teoretică și practică în domeniile cursurilor. 

  • Cursul este dedicat funcționarilor publici din instituțiile administrației publice locale/județene precum și celor care ocupă funcții alese la nivel local/județean (consilieri locali și județeni, primari) în cadrul administrațiilor locale și județene. Cursul oferă pentru ocuparea unei astfel de poziții.  Cursul este construit astfel încât să ofere și unor persoane care doresc să candideze pentru astfel de funcții informații de bază și extrem de necesare. 

  • Fiecare modul presupune activități de predare față în față și online de câte 8 ore; modulele includ atât sesiuni de tip prelegere/comunicare cunoștințe, cât și exerciții și teme aplicate, folosind metode interactive. Toate activitățile se vor desfășura în weekend. 

  • La finalul cursului, partiipanții care au parcurs toate modulele vor obține un certificat de open course (curs deschis) din partea Universității Babeș-Bolyai. Certificarea de tip open-course este în prezent o modalitate inovatoare oferită de universitatea noastră prin care participanții la cursurile oferite în afara programelor finalizate cu diplomă primesc o recunoaștere a activității desfășurate în cadrul cursului și a modulelor sale. 

  • Taxa per cursant pentru toate cele 6 module este de 2500 RON. 

  • Pentru înscriere, persoana de contact este Cristina Ciupei, ciupei@fspac.ro sau +40264595871. 

Modulul 1 – Strategie și leadership în administrația publică 

Obiectivul principal al acestui modul este familiarizarea cursanților cu principiile și conceptele de bază din sfera managementului public, ținând cont de specificul organizațiilor publice, private și non-profit. Cursul oferă de asemenea o înțelegere cât mai bună a unor concepte fundamentale pentru management public precum: leadership, strategie, cultura organizațională, diagnoză organizațională, schimbare și dezvoltare organizațională etc. La finalul modulului, cursanții vor stăpâni utilizarea conceptelor și tehnicilor dobândite în cadrul unor activități practice precum analiza strategica, dezvoltarea unui stil de leadership performant, vor putea soluționa studii de caz sau vor putea analiza cultura organizațională a unor organizații publice sau non-profit.

Modulul 2 – Economie și finanțe publice. Management financiar 

În prima parte a modulului, accentul este pus pe dezvoltare economică locală și modul în care autoritățile administrației locale pot facilita acest proces. În ceea ce privește finanțele publice, obiectivul principal al modulului este reprezentat de dobândirea de către cursanți a unor cunoștințe detaliate despre teoria și politica bugetară, metodele de elaborare a bugetului și fiscalitate. În cea de a doua parte a modulului, accentul cade pe managementul financiar. Se urmărește ghidarea cursanților pentru înțelegerea   unui instrument modern de management financiar al comunității locale si anume programul de investiții de capital precum și a  surselor de finanțare a comunităților locale. 

Modulul 3 – Dezvoltare urbană și comunitară 

Cursul oferă o imagine de ansamblu asupra structurii și proceselor subsumate planificării urbane în orașele contemporane, cu accent pe rolul sectorului public. Cursul trece în revistă evoluția orașelor și tendințele actuale ale urbanizării, concentrându-se pe conceptul de smart city și pe modul în care sectorul public folosește instrumente inovative de tip living lab. Pe parcursul cursului vor fi evidențiate atât dezbaterile teoretice, cât și provocările practice pe care planificatorii urbani le întâmpină în prezent în diferite subdomenii ale planificării urbane (transport și mobilitate urbană, regenerare urbană, conservare istorică schimbări climatice, clădiri verzi etc.). Cursanții vor fi expuși la un set de bune practici care există deja conturate la nivel internațional în aceste domenii, insistându-se asupra modului în care ele pot fi adaptate la contextul urban din România. În cea de a doua parte a modului, cea de dezvoltare comunitară, vor fi abordate teme precum dezvoltare și participare comunitară, capital social ca resursă a dezvoltării, animarea comunității. Se va pune accent pe o temă prea puțin discutată în România și anume integrarea fenomenului cultural în dezvoltarea locală. 

Modulul 4 – Aspecte legale în sfera administrației publice: proceduri administrative (cu accent pe contenciosul administrativ), reglementarea funcției publice, organizarea și funcționarea autorităților locale, integritatea funcției publice și incompatibilități etc.

Acest modul își propune să prezinte detaliat și să explice legislația de drept administrativ din România, cu accent pe aspectele ce țin de proceduri administrative, funcția publică și autoritățile administrației locale. Modulul abordează și aspectele legale esențiale cu privire la modalitatea de organizare si funcționare a autorităților care compun puterea executiva, cu privire la formele juridice de activitate ale administrației publice, funcția și funcționarul public, precum și cu privire la contenciosul administrativ. În cea de a doua parte a modulului se face o trecere în revistă a principalelor aspecte ce țin de etică și integritate în sectorul public. Aceasta își propune să ajute cursanții să înțeleagă complexitatea fenomenului corupției și să dezvolte sisteme complexe de integritate sau strategii anticorupție în domeniul administrației publice, cu accent pe nivelul local. Ca și obiective specifice, această secțiune a cursului își propune să: ofere o discuție cu privire la diferitele forme și origini ale corupției; dezvoltarea capacității cursanților de a înțelege și gestiona obligațiile etice conflictuale; dezvolte capacitatea de a analiza instituțiile sau sistemele publice din perspectivă etică; dezvolte capacitatea de a identifica și utiliza instrumente și metode adecvate anticorupție; dezvolte capacitatea de a oferi asistență și consiliere instituțiilor publice, liderilor politici sau administrativi în probleme legate de etica publică și combaterea corupției. Vor fi abordate și aspecte ce țin de integritatea funcției publice și incompatibilități.  

Modulul 5 – Managementul proiectelor și analiza politicilor publice 

Obiectivul principal al acestui modul este familiarizarea cursanților cu principalii termeni și conceptele specifice managementului proiectelor. Ca și obiective specifice, cursul îți propune: dezvoltarea la nivel individual a capacităților de elaborare, implementare și evaluare a unor proiecte, precum și modalitățile de identificare a unor potențiale surse de finanțare a proiectelor precum și înțelegerea importanței dezvoltării și derulării de proiecte de către structurile administrației publice și cele non-profit. În secțiunea dedicată analizei politicilor publice se urmăresc următoarele obiective: prezentarea conceptelor și cadrelor fundamentale ale analizei politicilor publice; studierea unor tehnici de analiză pentru a sfătui un factor de decizie să adopte cel mai bun curs de acțiune; aplicarea instrumentele analitice prezentate în partea teoretică pentru a analiza politici publice de la nivel local; realizarea unei evaluări a unei politici publice și dezvoltarea de abilități de realizare a unei analize a politicilor publice în cadrul unor echipe de lucru. 

Modulul 6 – Guvernare digitală și comunicare 

Modulul de guvernare digitală este structurat în trei secțiuni tematice distincte. În prima secțiune vor fi prezentate conceptele de bază ale domeniului, cu exemple practice din România și din alte țări ale lumii. În a doua secțiune vor fi prezentate și dezbătute schimbările pe care introducerea serviciilor publice digitale le aduce în cadrul instituțiilor publice, precum și noile provocări legate de securitatea, confidențialitatea și analiza datelor, participare digitală și transparentizarea proceselor. În ultima secțiune se va analiza modul în care managementul proiectelor digitale din cadrul organizațiilor publice diferă de managementul altor proiecte și felurile în care organizația și angajații se pot adapta mai ușor la noile moduri de lucru. Secțiunea dedicată comunicării abordează strategiile principale ale comunicării digitale, dar și algoritmii care stau la baza comunicării pe rețelele de socializare, cu accent în mod special pe cum aceștia pot fi utilizați pentru a eficientiza impactul mesajelor publicate. Această secțiune include și elemente de analiză a datelor generate de comunicarea digitală, cu scopul de a înțelege ce funcționează și ce poate fi îmbunătățit.