A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar hallgatóinak etikai kódexe

A hallgatói plágiumra és csalásra vonatkozó szabályok 

 

 

I.                   Preambulum és meghatározások

Az akadémiai integritás a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar intézményi kultúrájának szerves része. A kar által szervezett oktatási tevékenységek során a hallgatók az etika és akadémiai viselkedés magas szintjét sajátíthatják el.

Az akadémiai integritás megszegésének esetei csalásnak minősülnek, és ezeket a súlyosságuk szerint büntetik. A hallgató felelőssége megbizonyosodni arról, hogy az egyetemi tanulmányok során készített feladatok és dolgozatok, elvégzett tevékenységek eredményei nem szegik meg az akadémiai integritás normáit. Szintén a hallgató feladata, hogy bizonytalanság esetén tisztázza a felmerülő helyzeteket, és tanácsot kérjen az írásbeli dolgozatokra vonatkozó szabályok betartásához.

Általánosságban a plágium fogalma azokra az esetekre vonatkozik, amikor a szerző – szándékosan vagy szándék nélkül – jogtalanul vesz át egyes szellemi termékeket, és ezeket saját munkájaként mutatja be. Ezért egyes szerzők szellemi lopásnak minősítik a plágiumot.

A 206/2004. tv. szerint a plágium a helyes magatartás normáinak a megsértése a tudományos kutatásban, technológiai fejlesztésben és innovációban: „más szerzők által írott formában (beleértve az elektronikus formátumokat) közzétett szövegek, kifejezések, gondolatok, bizonyítások, adatok, hipotézisek, elméletek, eredmények vagy tudományos módszerek átvétele írott művekben vagy szóbeli előadásban, az átvétel tényének megjegyzése és az eredeti hivatkozások megjelölése nélkül.” (206/2004 tv. 4 (d) cikkely)

Mivel a plágium súlyos következményekkel járó csalás, a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar a zéró tolerancia elvét helyezi a hallgatók kilátásába a csalás bármely formája tekintetében.

II.                 A hallgatói csalás típusai

1)      Másolás vizsga alatt egy másik hallgatótól, a feladatok vagy gyakorlati munkák másolása;

2)      Jegyzetek vagy egyéb források (beleértve az elektronikus források) csalás érdekében történő használata vizsga alatt, az előadást/szemináriumot tartó oktató tudomása nélkül; az előadást/szemináriumot tartó oktató utasításainak megszegése otthoni vizsga esetén;

3)      Megengedése annak, hogy egy hallgató másoljon valakitől, vagy saját dolgozatként küldjön be egy másik hallgató által készített dolgozatot;

4)      Dolgozat/projekt megvásárlása pénzért, és ennek saját néven történő benyújtása;

5)      Ugyanannak a dolgozatnak a benyújtása több előadás/szeminárium keretén belül, az előadást/szemináriumot tartó oktató értesítése és engedélye nélkül;

6)      A dolgozatban/projektben szereplő adatok meghamisítása, az oktatók félrevezetésének egyéb formái;

7)      Vizsgajegy elfogadása olyan csoportos projektért, melyben a hallgató nem vett részt;

8)      Plágium.

III.              A plágium típusai

1)      Más szerző művének teljes vagy részleges elsajátítása, függetlenül a dolgozatba foglalt részek terjedelmétől;

2)      A másolt tartalom adaptálása hivatkozás nélkül, a kulcsszavak módosításával, azonban a formai és verbális struktúrák módosítása nélkül;

3)      A másolt tartalom adaptálása hivatkozás nélkül, a struktúra módosításával, azonban a fő gondolatok átvételével;

4)      Szövegrészek másolása idézőjel használata nélkül, oly módon hivatkozva, mintha parafrázisról lenne szó.

IV.              A plágiumtól eltérő csalás esetén alkalmazandó büntetések

Az esetek súlyosságának függvényében a következő büntetéseket alkalmazzák:

1)      A hallgatót kizárják a vizsgáról, elbukja a vizsgát, azzal a lehetőséggel, hogy újra jelentkezzen vizsgázni a pótvizsgaidőszakban;

2)      A hallgatót kizárják a vizsgáról, elbukja a vizsgát, és nem jelentkezhet a pótvizsgaidőszakban vizsgázni. Ez esetben a hallgató köteles újra felvenni a tantárgyat a következő évben.

V.                A plágium esetén alkalmazandó büntetések

1)      A hallgató elveszíti a tantárgylapon megjelölt pontszámokat arra a tevékenységre vonatkozóan, melynek során a plágiumot felfedezik. A büntetés mellett a hallgató szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetésben is részesül, az eset súlyosságának függvényében.

2)      A hallgató elbukja a vizsgát, a pótvizsgaidőszakban való vizsgázás jogával vagy joga nélkül, az eset súlyosságának függvényében. A büntetés mellett a hallgató a BBTE szabályzatában előírt egyéb büntetésekkel is sújtható, beleértve a hallgatónak a tanintézetből való kizárását.

3)      A záróvizsgán bemutatott szakdolgozat esetében megállapított plágium a következő büntetéseket vonja maga után a súlyosság függvényében: a hallgató újból elkészíti a szakdolgozatot, melyet egy későbbi vizsgaidőszakban mutat be; a hallgatót kizárják a záróvizsgáról, azzal együtt, hogy nem jelentkezhet többet záróvizsgára a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karon; Az oktató kérheti az Etikai Bizottságtól a hallgató felelősségre vonását a BBTE szabályzatában előírt egyéb büntetések alkalmazásával is.

VI.              Büntetési eljárások

A büntetés alkalmazásához elegendő az oktató kezdeményezése. A hallgató óvása esetében, melyet a határozat ismertetését követő 48 órán belül nyújt be, az intézetvezető főállású oktatókból és kutatókból álló háromtagú bizottságot nevezhet ki az óvás elbírálása érdekében.

Az intézetvezető által kinevezett háromtagú bizottságnak nem lehet tagja az oktató, akik jelezte a szabálysértést. Szükség esetén, az elbírálás előkészítése érdekében, a bizottság meghallgatja úgy a szabálysértést jelző oktatót, mint az elkövető hallgatót.    

Szükség esetén a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Etikai Bizottságához, vagy a BBTE Etikai Bizottságához is lehet folyamodni. A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Etikai Bizottságához az oktató, valamint a hallgató is fordulhat. A BBTE Etikai Bizottságának bevonását a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Etikai Bizottsága indítványozhatja, azokban az esetekben, amikor a hallgató a tanintézetből való kizárását javasolja.

VII.           Végső rendelkezések

A Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karon bemutatott szakdolgozatok, disszertációk és doktori értekezések esetében a szerzők eredetiségi nyilatkozatot nyújtanak be. A plágium eseteinek felderítésére a Turnitin programot, valamint az egyetem egyéb eszközeit használják.

​​​​​​​