ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 

1. Fişa de înscriere (se va completa la înscriere sau se poate descărca de pe site);

2. Carte de identitate (original);

3. Scrisoarea de motivaţie (se va completa la înscriere sau se poate descărca de pe site);

4. Chitanţa care dovedeşte plata taxei de admitere (taxa se achită la casieria facultăţii, în perioada admiterii);

5. Adeverinţa sau diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu cea de bacalaureat, în original sau copie legalizată (se returnează candidaţilor după verificarea datelor completate pe fişa de înscriere).

ACTE NECESARE PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI

 

1. Diploma de bacalaureat în original sau diploma echivalentă cu aceasta în original. Studenţii care urmează o a doua specializare vor depune diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta şi adeverinţă din care să rezulte calitatea de student;

2. Foaia matricolă în original;

3. Certificatul de naştere în copie şi original (pentru verificare);

4. Adeverinţă medicală cu mențiunea „clinic sănătos” (în original);

5. Două fotografii tip ¾ cm;

6. Fotocopie carte de identitate;

7. Dovada achitării primei rate a taxei de şcolarizare (pentru candidaţii admişi în regim cu taxă);

8. Dosar plic.

MODEL SCRISOARE DE MOTIVAȚIE (RO)

MODEL SCRISOARE DE MOTIVAȚIE (EN)

MODEL SCRISOARE DE MOTIVAȚIE (DE)

MODEL SCRISOARE DE MOTIVAȚIE (HU)