Regulamente

 

Regulamentul de admitere al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai

Admiterea la FSPAC se va desfăşura în două etape:

Etapa I (eliminatorie):
Examen de admitere pe baza unei scrisori de motivaţie care se depune la înscriere, notat cu calificativul Admis pentru etapa a II-a a selecţiei/Respins.

– În cazul în care candidatul doreşte să se înscrie la mai multe specializări din cadrul FSPAC, va trebui să depună câte o scrisoare de motivaţie pentru fiecare dintre specializările la care se înscrie;
– Doar candidaţii declaraţi ADMIŞI la etapa I a selecţiei, pe baza evaluării scrisorii de motivaţie, vor trece în etapa următoare de admitere;
– Candidaţii care se înscriu la linia de studiu engleză trebuie să susţină un test de limbă, sau să participe la un interviu în limba engleză. Doar candidaţii declaraţi admişi în urma testului sau a interviului vor intra în etapa a doua de admitere.

Etapa a II-a:
Candidaţii care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizaţi pe locuri bugetate, pe locuri în regim cu taxă sau vor apărea pe lista de aşteptare sau pe cea de respinși, în funcţie de media examenului de bacalaureat și de opțiunile exprimate în fișa de înscriere.

În caz de medii egale la examenul de bacalaureat, departajarea se va face după următoarele criterii:

1. Nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română – proba scrisă de la examenul de bacalaureat.
2. Pentru candidaţii care au studiat în limba maghiară sau germană ca şi limbă maternă (şi se înscriu la linia de studiu maghiară sau germană): nota obţinută la diciplina Limba şi literatura maternă.
3. Cea mai mare notă la o probă scrisă de la examenul de bacalaureat – excepţie Limba şi literatura română/maternă.
4. A doua cea mai mare notă la o probă scrisă de la examenul de bacalaureat – excepţie Limba şi literatura română/maternă.
5. Test de departajare; în situaţii excepţionale, dacă pe baza criteriilor de departajare mai sus menţionate nu s-a putut realiza departajarea.

Admiterea la FSPAC se desfăşoară în două etape, respectând opţiunile candidaţilor pentru o anumită specializare, linie de studiu și/sau formă de învăţământ, strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Întrucât specializarea are prioritate în raport cu media, în interiorul specializării, ierarhizarea pentru buget/taxă se face în funcție de medie.

  • Exemplu: un candidat va fi repartizat, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu prioritate în interiorul primei specializări pentru care a optat (în limita numărului de locuri bugetate/cu taxă disponibile), în cazul în care locurile primei specializări alese au fost epuizate, va fi redirecționat către cea de-a doua specializare aleasă (în limita numărului de locuri bugetate/cu taxă disponibile), apoi către cea de-a treia sau a…. X-a opţiune 
  • Exemplu: Candidatul 1 are ca primă opțiune specializarea Leadership și media la bacalaureat 8.50. Candidatul 2 are ca primă opțiune specializarea Jurnalism, iar specializarea Leadership este a doua lui opțiune; are media de bacalaureat 9.00. În cazul în care candidatul 2 nu poate fi repartizat la prima opțiune – nu are media necesară – el va fi repartizat la a doua opțiune, dacă sunt locuri disponibiledupă candidatul 1deși are media de bacalaureat mai mare, pentru că specializarea Leadership este a doua lui opțiune.
  • Exemplu: Un candidat a mai fost student admis pe un loc bugetat și a urmat un an universitar. Candidatul poate fi admis la noua specializare doar pe un loc cu taxă, dar poate trece, în funcție de medie, pe un loc bugetat pentru anii II și III

Ordinea opţiunilor rămâne definitivă, neputând fi modificată după semnarea și depunerea fişei de înscriere de către candidat.

Orice schimbare a tipului de loc ocupat (trecerea de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat; trecerea de la învăţământ la distanță la învățământ cu frecvență; trecerea de la o specializare la alta, trecerea de la o linie de studiu la alta), se va face automat, după redistribuiri, respectând ordinea opţiunilor candidatului, exprimată în fişa de înscriere.

Dacă un candidat admis pe locuri bugetate renunţă la calitatea de student, dobândită prin confirmarea locului, după data de 26 iulie 2018, locul rămas liber se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor, din cadrul aceleiași specializări, astfel:

  1. cu unul dintre candidaţii care au obţinut media generală egală cu cea a ultimului candidat admis pe locurile bugetate, cu aplicarea criteriilor de departajare stabilite de facultate.
  2. cu primul dintre candidaţii aflaţi sub media celor admişi în regim bugetat.