Available courses

Cursul de Introducere în Administrație Publică își propune să familiarizeze studenții cu temele, conceptele și principiile elementare din sfera administrației publice.

Evoluțiile recente din domeniul economic, dar și din zona politică - prăbușirea blocului sovietic - și socială - creșterea standardului de viață - depun presiuni vizibile și puternice asupra sectorului public, asupra modului în care acesta operează și asupra misiunii sale. Cursul de față își propune să atingă aceste dimensiuni și să lanseze o serie de întrebări elementare: de ce există statul și care este rolul său? Este birocrația un lucru rău? Cum ar putea fi reformat sectorul public? Cu ce instrumente operează statul și cum arată procesul decizional în sectorul public?

Un alt obiectiv al cursului este de a familiariza studenții cu ceea ce înseamnă administrația publică din România din perspectiva structurii, a resursei umane și a principiilor care guvernează funcționarea administrației publice.

Nu în ultimul rând, cursul abordează problema corupției în administrația publică, a factorilor care generează corupția în sectorul public și a instrumentelor alternative pe care le avem la dispoziție în acest sens, un accent deosebit fiind acordat avertizării în interes public, transparenței decizionale și liberului acces la informații de interes public.

Obiectivele acestui curs sunt:

 • Familiarizarea studenților cu temele majore din domeniul administrației publice
 • Dezvoltarea gândirii critice și analitice
 • Dezvoltarea capacităţii de sinteză
 • Dezvoltarea capacității de asumare a riscului
 • Dezvoltarea abilităților de dezbatere și argumentare
 • Dobândirea unor abilităţi de a a scrie şi prezenta lucrări într-un mod academic/ştiinţific
 • Dezvoltarea capacității de a lucra în echipă
 • Dezvoltarea unei atitudini orientate spre performanță

This course is designed to allow students to practice their English language skills.

Engleza cu sau fara profesor.pdfEngleza cu sau fara profesor.pdf

This course is designed to allow students to practice their English language skills.

This course is designed to allow students to practice their English language skills.

Disciplina Introducere în Științe Politice este destinată studenților de anul I de la specializările de științe politice, administrative si comunicare. Fiind un curs introductiv, obiectivul principal al acestuia este familiarizarea studenților cu studiul sistematic al fenomenelor politice, cu conceptele teoretice și metodologia specifice științei politice. Cursanții vor parcurge patru module care includ, fiecare, o serie de tematici specifice care discută delimitarea preocupărilor de studiu specifice ale științei politice, tipuri de abordări teoretice și metodologice utilizate în cercetarea din acest domeniu, o serie de concepte fundamentale a căror cunoaștere este esențială pentru înțelegerea proceselor politice complexe.

introsp_invdist_AP.pdfintrosp_invdist_AP.pdf

Prezentul curs este menit sa familiarizeze studentii cu notiunile si conceptele de baza din sociologie. Capitolele sunt orientate spre abordarea structurata, cu elemente stiintifice a unor teme sociologice clasice, dar si elemente de actualitate precum multiculturalismul, migratia si evaluarea de programe de dezvoltare.

Cursul urmareste asimilarea vocabularului de specialitate si dezvoltarea celor patru deprinderi de baza.
Check Your English Vocabulary for Business and Administration.pdfCheck Your English Vocabulary for Business and Administration.pdf

Practica de specialitate, minim 2 saptamani. Acestei materii ii sunt atribuite 3 credite.


Introducere in studiul dreptului. Notiuni introductive si principalele concepte.

Cursul de Economie politica urmareste a furniza studentilor informatii, dar si a dezvolta capacitatea de înțelegere și operare cu concepte specifice micro și macroeconomiei, cererii și ofertei și mecanismele acestora, utilitate, prețuri, sisteme bancare, piețe, burse, inflație, șomaj.

Obiectivele disciplinei

 • Capacitatea de descriere a tipurilor diferite de audiență / public implicate în comunicare
 • Capacitatea de a formula ipoteze de cercetare, de a identifica și utiliza indicatori relevanţi pentru verificarea acestora și evaluarea rezultatelor campaniilor din domeniu comparativ cu așteptările publicului / audienței
 • Crearea unei baze de date statistice privind nevoile, interesele, obișnuințele, preocupările și așteptările unui segment țintă din public/audiență
 • Prezentarea rezultatelor unei investigații asupra publicului/audienței într-un format standard de comunicare: prezentarea de grafice și tabele care să cuprindă indicatori statistici
Suportdecurs.pdfSuportdecurs.pdf

Cursul de Etică şi Legislaţie în CRP propune familiarizarea studenţilor cu dezbaterile etice şi problemele deontologice. Urmărind formarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoştiinţelor dobîndite, temele au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată pe studiul legislaţiei în domeniu. Cursul dă studenţilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare pe teme etice cît şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete. 


Cursul de Etică şi Legislaţie în CRP are în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al expertizei etice, al fundamentării etice a diferitor componente ale legislaţiei, al elaborării şi aplicării codurilor deontologice. 

sandu frunza_2015 - suport de curs idd_ Etica si legislatie in CRP.pdfsandu frunza_2015 - suport de curs idd_ Etica si legislatie in CRP.pdf

This course is designed to allow students to practice their English language skills.


Engleza cu sau fara profesor.pdfEngleza cu sau fara profesor.pdf

This course is designed to allow students to practice their English language skills.


CursudIntroducere în comunicare ş irelaţii publice reprezintă primul contact cnoţiunildbază din ştiinţele comunicării şi ale relaţiilopublice.Acestă disciplină îşi propunesă creeze obază,unpunctde pornirdla care să poată începeaprofundarea studiuluipemaimultedirecţiiîndomeniulcomunicăriişialrelaţiilorpublice.

.

ICRP.ID.pdfICRP.ID.pdf

Familiarizarea studenţilor cu principalele procese şi fenomene sociale, politice şi economice din lumea modernă şi contemporană. Introducerea unor concepte şi noţiuni elementare de istorie politică, socială şi culturală cu privire la dezvoltarea lumii în secolele XVII-XX (revoluţie, ideologie, stat naţiune, război modern, interdependenţă, globalizare, regimuri politice, capitalism, totalitarism, democraţie, comunism, fascism, nazism etc.) . Formarea abilităţilor de comunicare scrisă şi orală specifice reconstituirii şi analizei istorice.

TEMATICA:

1.Caracteristicile lumii moderne: periodizări, caracteristici, definiţii.

2.Europa în secolele XVII-XVIII. De la războiul de treizeci de ani la pacea de la Utrecht.

3.Secolul luminilor

4.Revoluţiile sfârşitului de secol XVIII (America de Nord, Franţa)

5.Revoluţia industrială (1750-1914) şi dezvoltarea regimurilor politice moderne.

6.Relaţiile internaţionale în secolul al XIX-lea. De la Concertul puterilor la Real-Politik.

7.Lumea la începutul secolului XX. Primul război mondial.

8.Sistemul internaţional 1919-1939. De la Versailles la Munchen. Securitate colectivă, instituţii internaţionale, revizionism, democraţie şi totalitarism.

9.De la democraţie la autocraţie în perioada interbelică. Regimuri ideologice versus regimuri constituţionale. De la liberalismul pur la neoliberalism şi centralism în economie.

10.Al doilea război mondial şi originile războiului rece.

11.Războiul rece: crizele clasice, regulile sistemului 1948-1962; detente şi globalizare. Noul război rece şi căderea regimurilor comuniste în 1989

Lumea dupa razboiul rece
suport curs pentru istorie moderna si contemporana.pdfsuport curs pentru istorie moderna si contemporana.pdf

acte de stare civila si proceduri administrative de stare civila

Acte de stare civila si proceduri administrative de stare civila

Organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice centrale si locale, activitatea administratiei publice, aspecte privind functia si functioanarul public, contenciosul administrativ.

Cursul Politici de dezvoltare regională abordează în principal evoluţia procesului de descentralizare dintr-o perspectivă comparată şi în cadrul acestuia se concentrează asupra rolului regiunilor ca şi nivel administrativ intermediar. Cursul debutează prin prezentarea cadrului teoretic subsumat procesului de descentralizare, analizând principalele modalităţi de structurare a relaţiei centru-periferie în cadrul unui sistem administrativ. Sunt prezentate de asemenea principiile care stau la baza organizării şi funcţionării administraţiei publice locale. În cadrul modulelor dedicate politicilor regionale, sunt abordate două mari aspecte. În primul rând, este abordat conceptul de politică regională atât la nivelul UE cât şi la nivelul statelor membre. Politica regională are ca scop fundamental reducerea discrepanţelor în dezvoltare atât între macro-regiuni la nivelul UE cât şi în interiorul statelor membre. În al doilea rând, regiunea este privită ca un nivel administrativ descentralizat, discutându-se locul pe care ea îl ocupă în relaţie cu celelalte niveluri ale administraţiei publice locale descentralizate. Abordarea va fi una interdisciplinară, cu un accent mai limitat pe cadrul legal, care va fi studiat mai în profunzime în cadrul disciplinei drept administrativ.


Cursul de teorii organizaționale este un curs introductiv destinat studenților de la nivel licență, care îşi propune familiarizarea acestora cu organizația ca și concept teoretic precum și modul în care organizațiile funcționează în realitate. În acest sens, în cadrul cursului vor fi parcurse principalele teorii privind studiul organizaţiilor, pornind de la studiile clasice și ajungând la abordările moderne. De asemenea, cursul cuprinde o serie de elemente specifice domeniul comportamentului organizațional precum leadership și cultură organizațională. Nu în ultimul rând, vor fi dezbătute conceptele de schimbare și dezvoltare organizațională.

descrierea cerintelor pentru desfasurarea practicii si elaborarea raportului de practica

Ghid de practica_anul II 2016.pdfGhid de practica_anul II 2016.pdf

OBIECTIVELE CURSULUI

Principalele obiective ale cursului Management financiar sunt:

- studentul să cunoască elementele şi noţiunile specifice programului de investiţii de capital

- la finalul cursului studentul trebuie să aibă capacitatea de a înțelege şi argumentaavantajele/dezavantajele finanţării din surse proprii /surse împrumutate.

- studentul va reusi să cunoască structurile de bază ale contractării datoriei publice locale.

si elementeletehnice specifice creditării municipale bancare.

- însușirea elementelor stării financiare a unei comunităţi locale.

- familiarizarea studentilor cu sistemul de monitorizare a tendinţelor financiare a unei comunităţi locale, cu factorii ce o determină, cu indicatorii ce trebuie urmăriţi

- cunoaşterea semnificaţiilor şi motivaţiilor specifice politicilor financiare. Specificul selectării politicilor financiare

- cunoaşterea selectarea şi aplicarea diferitelor variante şi modele ale politicilor financiare ale comunităţilor locale

Management financiar 2015.pdfManagement financiar 2015.pdfstudiu privind executia bugetului municipiului Cluj-Napoca.pdfstudiu privind executia bugetului municipiului Cluj-Napoca.pdf

Obiectivele disciplinei

Înțelegerea și familiarizarea cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernamental - nonprofit

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului neguvernemental - nonprofit,

Înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale - noprofit în spaţiul public

Pe parcursul acestui curs, studenții se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice din sfera Comunicarii interpersonale. vor fi analizate cele mai importante fenomene ale relaționării interindividuale sau individ/mediu, cum ar fi: grupurile, imaginea de sine, perceția socială, puterea influența, atribuire, leadership, manipulare etc.

Definirea şi clasificarea publicitătii, teoriile privind pozitionarea, planificarea si creativitatea în publicitate, constituie temele centrale ale cursului de Comunicare publicitară.

Pentru a fi un bun specialist în domeniul ştiinţelor comunicării şi în relaţiile publice, este important să fie asimilate informaţii despre publicitate. Pentru a putea crea campanii de succes este important să ştim care sunt preferinţele media ale publicului nostru ţintă şi care sunt caracteristicile comportamentului său de consum media.

Comunicare publicitara CRP I.pdfComunicare publicitara CRP I.pdf

Cursul va acoperi întregul proces al campaniilor de comunicare publică, conceptele teoretice specifice planificării implementării şi evaluării campaniilor de comunicare publică şi aplicarea practică a acestor concepte. Studenţii vor parcurge etapele unei campanii de comunicare publică eficiente şi vor beneficia de o bibliografie curentă, având ca scop dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor studenţilor în acest domeniu. Un accent deosebit va fi pus pe participarea activă şi munca individuală a fiecărui student.

Comunicare publica_ID_2016.pdfComunicare publica_ID_2016.pdf


 

Scopul şi obiectivele 

 Însuşirea cunoştinţelor de bază în domeniul teoriilor comunicării organizaţionale 

 Formarea unui limbaj de specialitate 

 Dezvoltarea gândirii critice și analitice


Schema logică a modului 

Organizaţii - instituţii 

- clasificări - teorii instituţionale

- spaţii organizaţionale - analiza şi diagnoza organizaţională

 

Organizaţii totalitare 


Climat organizaţional 

- plan formal - comunicare scrisă 

- plan informal - comunicare orală 


Cultură organizaţională - definiţii 

- elemente ale culturii 

- evaluarea culturii 

- clasificări


comunicare interna in org.pdfcomunicare interna in org.pdf

Analiza si definirea conceptului de cultura precum si a celui de comunicare interculturala, in corelatie cu diferite arii civilizationale, constituie tema principala a cursului.De asemenea, aprofundarea unor termeni si concepte operationale este absolut necesara pentru intelegerea diferitelor fenomene de natura socio-culturala, in contextul unei evolutii din ce in ce mai rapide a comunicarii la nivel global.

Comunicare Interculturala.pdfComunicare Interculturala.pdf

Obiectivele cursului:

1.Cunoaşterea principalelor concepte (acţiune planificată, comunicare intrainstituţională, comunicare interinstituţională, instrumente şi tactici PR, strategie, campanie PR) specifice domeniului Relaţiilor Publice

2.Operaţionalizarea cunoştinţelor de specialitate în comunicare şi PR; înţelegerea şi utilizarea în comunicarea profesională scrisă şi verbală din cadrul organizaţiei şi între organizaţii alimbajului specific relaţiilor publice.

3.Stăpânirea acelor abilităţi profesionale care permit organizarea unor evenimente PR şi capacitatea de a planifica strategic anumite activităţi

 

Pe parcusul acestui curs studenţii trebuie să înţeleagă care sunt părţile acţiunii planificate: analiza şi sinteza, planificarea propriu-zisă, punerea în practică a strategiilor şicontrol succesului. Cursul oferă o prezentare amplă a ceea ce înseamă comunicarea intrasistemică (comunicare din interiorul organizaţiei), comunicarea intersistemică (comunicarea externă - cu mediul extern organizaţiei - sistemele învecinate şi cele dependente) şi comunicarea cu mediile de informare in masă (comunicarea cu mass-media). Aceste trei tipuri de comunicare sunt extrem de importante în munca de PR şi orice viitor consilier PR trebuie să cunoască instrumentele specifice fiecărui tip de comunicare. O atenţie sporită trebuie acordată comunicării cu mass-media şi redactării materialelor pentru presă. Acest curs oferă cunoştiinţele fundamentale pe care trebuie să le deţină orice viitor consilier PR.

Bazele PR.ID.pdfBazele PR.ID.pdf

Cursurile de Introducere în ştiinţele comunicării şi a relaţiilor publice, Comunicare verbală şi non-verbală, Introducere în ştiinţele politice, Introducere în teoria argumentării, constituie cele trei cursuri care furnizează în anul I informaţii care permit o mai bună înţelegere a noţiunilor care vor fi prezentate în cele ce urmează. În special modelele de comunicare liniară şi circulară, formula lui Lasswell, clasificările diverselor tipurile de comunicare, cum ar fi comunicarea interpersonală, comunicarea verbală şi nonverbală, prezentate în cadrul cursului de Introducere în ştiinţele comunicării şi a relaţiilor publice, constituie un punct de plecare pentru teoriile privind utilizarea şi efectele media.

comunicare mediatica.pdfcomunicare mediatica.pdf

Obiectivele cursului sunt:

1. Însușirea cunoștințelor de bază în domeniul teoriilor despre comunicarea politică

2. Formarea unui limbaj de specialitate

3. Dezvoltarea gândirii critice și analitice, capacitatea de a realiza studii de specialitate în domeniul comunicării politice


Suport curs PR si comunicare in sectorul politic 2014.pdfSuport curs PR si comunicare in sectorul politic 2014.pdf

Cursul de Strategii de publicitateisi propune sa completeze cunostintele studentilor in ceea ce priveste comunicarea publicitara. Acest curs ofera studentilor oportunitatea de a intelege si aprofunda strategiile aplicate in domeniul publicitatii si aduce exemple de bune practici. Activitatile si lecturile confera un cadru teoretic important pentru dezvoltarea practica, intelectuala si creativa a studentilor. Studentii vor invata sa creeze si sa analizeze critic strategia publicitara. Cursul include trecerea in revista a literaturii de specialitate si a cercetarilor in domeniul strategiei publicitare, analiza unor strategii publicitare renumite, discutii pe baza unor campanii locale si internationale semnificative si aplicarea practica a elementelor unei strategii publicitare.

Campanii care au schimbat lumea.pdfCampanii care au schimbat lumea.pdfCampanii publicitare de succes din Romania.pdfCampanii publicitare de succes din Romania.pdfSyllabus_Strategii de publicitate ID.pdfSyllabus_Strategii de publicitate ID.pdf

Pe parcusul acestui curs studenţii se vor familiariza cu ”conferinţa de presă”, care este una dintre principalele modalităţi prin care se realizează imaginea unui sistem. Cursul oferă o prezentare amplă a unor amănunte extrem de importante în realizarea unei conferinţe de presă. O atenţie sporită trebuie acordată jurnaliştilor care sunt invitaţi. Pentru o bună organizare şi desfăşurare a evenimentelor, consilierul PR va trebui să gândească ca un jurnalist. În curs sunt prezentate materialele necesare unei bune desfăşurări a conferinţei de presă: un plan (cuprinde tema, data şi locul desfăşurării, cine vor fi participanţii şi invitaţii, planificarea acţiunilor pe zile, dar şi desfăşurarea principalelor momente din timpul acelei zile), mapa de presă, Catalogul Întrebare-Răspuns. În continuare stundenţii vor afla câteva caracteristici care sunt esenţiale în relaţia cu mass-media. Fără respectarea lor, munca de PR va fi îngreunată şi imaginea sistemului va avea de suferit. Alături de conferinţa de presă vor mai fi prezentate şi alte modalităţi prin care un consilier PR poate crea imagine unuis sistem. În finalul cursului sunt prezentate aspecte legate de Corporate Identity (identitatea corporativă) un concept extrem de vehiculat în Relaţiile Publice dar şi în Advertising

Obiectivele cursului:

1.Capacitatea de a realiza o planificare a activităţilor caracteristice organizării unei conferinţe de presă.

2.Deprinderea unor abilităţi de organizare a unor conferinţe de presă pe diverse teme .

3. Familiarizarea cu principalele modalităţi prin care se poate crea imaginea unui sistem.

4.Însuşirea noţiunii de Corporate Identity, împreună cu elementele care o compun - corporate communication, corporate behavior, corporate culture, corporate design.

Tehnici si instrumente de PR si Publicitate.pdfTehnici si instrumente de PR si Publicitate.pdf

Ghid pentru practica profesionala

Practica profesionala.pdfPractica profesionala.pdf

Obiectivul general al cursului "Instituţia purtătorului de cuvânt" vizează dobândirea cunoştinţelor de bază necesare abordării profesioniste a domeniului relaţiilor publice şi comunicării din perspectiva celor care realizează, în cadrul oricărei organizaţii, relaţia coordonată, structurată, cu mass media, respectiv din perspectiva purtătorului de cuvânt sau a conducătorului unui department / birou de relaţii cu mass-media.

Obiectivele specifice ale cursului sunt legate de însuşirea deprinderilor specifice necesare acestei profesii, precum stabilirea relaţiei cu mass media, comunicarea în situaţii de criză, redactarea comunicatelor de presă, organizarea evenimentelor de presă (conferinţe, briefinguri, declaraţii de presă, etc.), organizarea şi funcţionarea unui department / birou de comunicare şi PR, respective de relaţii cu presa.

La finalul cursului, studenţii vor avea cunoştinţele de bază necesare pentru începerea unei activităţi în domeniu, cursul având şi o parte practică şi una teoretică.


IPC.pdfIPC.pdf

Definirea şi clasificarea media în raport cu publicitatea, teoriile privind utilizarea media în publicitate, instrumentele de comunicare BTL, constituie temele centrale ale cursului de Tehnici de promovare în mass-media.

Pentru a fi un bun specialist în domeniul ştiinţelor comunicării şi în relaţiile publice, este important să fie asimilate informaţii despre structura sistemului media şi modul în care este prezentată publicitatea în media. Pentru a putea crea campanii de succes este important să ştim care sunt preferinţele media ale publicului nostru ţintă si care sunt caracteristicile comportamentului său de consum media.

Tehnici de promovare in mass media.pdfTehnici de promovare in mass media.pdf

Cursul de responsabilitate socială corporativă îşi propune familiarizarea studenţilor cu conceptul şi procesul de CSR, precum şi cu integrarea acestuia în agenda companiilor moderne. Pornind de la situaţia globalizării afacerilor moderne şi a consecinţelor acestui proces, discuţiile legate de responsabilitatea socială corporativă se vor axa pe mai multe dimensiuni şi vor avea o bază atât teoretică cât şi una practică. Astfel studentul care va participa la acest curs va dobândi cunoştinţele necesare completării întregii formări pe care Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Facultăţii de Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării i le oferă ca viitor specialist în comunicare, relaţii publice şi publicitate.

Temele abordate, precum rolul CSR-ului în corporaţiile multinaţionale în contextul globalizării, afacerile responsabile sunt afaceri profitabile, importanţa CSR-ului dar şi criticile aduse acestui proces, teoriile şi modelele de aplicabilitate a activităţii de CSR, conceptul de dezvoltare durabilă ce susţine CSR-ul, roul relaţiilor publice în activitatea de CSR etc. vor lărgii aria cunoştinţelor dobândite până acum şi vor susţine integrarea în câmpul muncii a studentului, ce va avea o viziune mult mai amplă asupra jocurilor economice în epoca actuală.

CSR.ID.III.pdfCSR.ID.III.pdf

Cursul de Etică şi Legislaţie în CRP propune familiarizarea studenţilor cu dezbaterile etice şi problemele deontologice. Urmărind formarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoştiinţelor dobîndite, temele au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată pe studiul legislaţiei în domeniu. Cursul dă studenţilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare pe teme etice cît şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete. 

Cursul de Etică şi Legislaţie în CRP are în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al expertizei etice, al fundamentării etice a diferitor componente ale legislaţiei, al elaborării şi aplicării codurilor deontologice. 

sandu frunza_2016 - suport de curs idd_ Etica si legislatie in CRP.pdfsandu frunza_2016 - suport de curs idd_ Etica si legislatie in CRP.pdf

Obiectivele cursului:

1.Analiza modalităţilor de a percepe corect un partener de discuții.

2.Deprinderea unor abilităţi de a empatiza cu un interlocutor.

3.Însuşirea elementelor care definesc o anumita stare interioară a interlocutorului.

4.Capacitatea de a realiza o încadrare corecta a unui interlocutor intr-un anumit profil fiziologic de exprimare a mimicii.

5.Deprinderea unor abilităţi de cunoaștere a unui partener de discuții.

6.Familiarizarea cu principalele modalități de calibrare.

7.Dezvoltarea capacității de comunicare și de direcționare a unui discurs spre un țel dinaite stabilit..

Tehnici avansate de comunicare.CRP3.pdfTehnici avansate de comunicare.CRP3.pdf

Metodologia este procesul prin care sint realizate inferente despre lumea reala. Cursul din acest an isi

propune sa continue prezentarea de cunostiinte privind colectarea si analiza datelor, in completarea

cursurilor de Metode de cercetare in stiintele sociale (anul I) si Metode cantitative de cercetare in

stiintele sociale. Accentul acestui curs va cadea asupra tehnicilor si abordarilor calitative de culegere,

analiza si interpretare a datelor sociale. Cursul si seminarul de Metode calitative de cercetare in stiintele

sociale cursul va fi axat pe realizarea unor cercetari, avand deci un caracter aplicat pronuntat.

metode calitative.pdfmetode calitative.pdf

Cursul de Introducere în Administrație Publică își propune să familiarizeze studenții cu temele, conceptele și principiile elementare din sfera administrației publice.

Evoluțiile recente din domeniul economic, dar și din zona politică - prăbușirea blocului sovietic - și socială - creșterea standardului de viață - depun presiuni vizibile și puternice asupra sectorului public, asupra modului în care acesta operează și asupra misiunii sale. Cursul de față își propune să atingă aceste dimensiuni și să lanseze o serie de întrebări elementare: de ce există statul și care este rolul său? Este birocrația un lucru rău? Cum ar putea fi reformat sectorul public? Cu ce instrumente operează statul și cum arată procesul decizional în sectorul public?

Un alt obiectiv al cursului este de a familiariza studenții cu ceea ce înseamnă administrația publică din România din perspectiva structurii, a resursei umane și a principiilor care guvernează funcționarea administrației publice.

Nu în ultimul rând, cursul abordează problema corupției în administrația publică, a factorilor care generează corupția în sectorul public și a instrumentelor alternative pe care le avem la dispoziție în acest sens, un accent deosebit fiind acordat avertizării în interes public, transparenței decizionale și liberului acces la informații de interes public.

Obiectivele acestui curs sunt:

 • Familiarizarea studenților cu temele majore din domeniul administrației publice
 • Dezvoltarea gândirii critice și analitice
 • Dezvoltarea capacităţii de sinteză
 • Dezvoltarea capacității de asumare a riscului
 • Dezvoltarea abilităților de dezbatere și argumentare
 • Dobândirea unor abilităţi de a a scrie şi prezenta lucrări într-un mod academic/ştiinţific
 • Dezvoltarea capacității de a lucra în echipă
 • Dezvoltarea unei atitudini orientate spre performanță

Scopurile generale ale cursului:

-să familiarizeze studenţii cu fundamentele teoretice ale politicilor publice şi cu perspectivele analitice importante ale acestui domeniu;

-să exemplifice legătura dintre analiza teoriilor politicilor publice şi identificarea de soluţii funcţionale la diferitele tipuri de probleme ridicate de societate;

-să ofere o analiză obiectivă a politicilor publice comparând diferitele abordări teoretice;

-să sublinieze cele mai recente dezbateri din cadrul disciplinei şi să identifice căi şi modalităţi de dezvoltare şi aplicare în spaţiul politic românesc.

 

 

Obiectivele cursului:

-formarea unei imagini generale despre literatura de specialitate

-dezvoltarea abilităţilor critice şi de evaluare

-încurajarea studenţilor în adoptarea unei perspective teoretice în studierea politicilor publice ca realitate înconjurătoare

-dezvoltarea abilităţilor de comunicare academică prin dezbateri, eseuri, dialog

politici publice-1.pdfpolitici publice-1.pdf

Cursul prezintă unele concepte importante în studierea partidelor politice. De asemenea se va ocupa cu descrierea ideologiilor. Astfel ne vom referi la descrierea partidului ca actor care are un rol important în democrație dar și ca obiect principal de studio. Seminariile vor aprofunda conceptele dezbătute la curs.

Organizarea temelor în cadrul cursului

Scopul acestui curs este să familiarizeze studenții cu formarea partidelor, structural or organizațională și profilul ideologic. A doua parte analizează partidele interacționând și identifică comportamentul partidelor în system. A treia parte discută rolul  partidelor în reprezentarea cetățenilor.

partide si sisteme.pdfpartide si sisteme.pdf

Acest curs este o continuare a cursului "Metode de cercetare in stiintele sociale" din anul I.

Cursul pune accentul asupra invatarii unor metode de analiza cantitativa a datelor. Studentii vor învata (i) sa formuleze ipoteze de cercetare, (ii) sa operationalizeze concepte, (iii) sa realizeze o analiza descriptiva a datelor, si (iv) sa analizeze relatii de cauzalitate între fenomenele sociale.

Discutiile de la curs sunt completate de exemple si aplicatii practice, care permit aprofundarea notiunilor teoretice transmise.

suport curs metode cantitative_2016.pdfsuport curs metode cantitative_2016.pdf

Cursul  Ideologii politice.Teoria democraţiei este destinat studenţilor cu un grad mediu şi avansat de acomodare cu conceptele şi metodele ştiinţei politice. El investighează direcţiil semnificative din dezvoltările contemporane ale teoriei democraţiei, ataşate tradiţiei clasice, normative, dar şi celei moderne, empirice, precum şi a celei combinative empiric-normative în studiul ştiinţei politice. Totodată este analizată capacitatea explicativă şi predictivă a teoriilor democraţiei în a furniza modele de cunoaştere a evoluţiilor democraţiei în lumea contemporană. In sfîrşit, cursul dezbate principalele critici şi provocări la care este expusă, în general, azi, din diverse direcţii, democraţis și teoriile ei. Scopul acestui curs este de a oferi o cunoaştere detaliată a paradigmelor şi conceptelor care prin care se defineşte realitatea democratică şi de a exersa  capacităţi analitice în evaluarea unor domenii curente, precum: calitatea democraţiei, alternativele designului instituţional, consecinţele sociale ale democraţiei sau implicaţiile regimurilor anterioare nedemocratice  asupra statului şi formei democraţiei.


Cursul urmărește:

 • Familiarizarea studenților cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernemental şi înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale în spaţiul public
 • Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului nonguvernemental
 • Prezentarea problematicii şi a domeniilor de maxim interes pentru diagnoza sectorului nonguvernamental.

La finalul cursului studenţii vor fi capabili să:

 • Să cunoască și să înțeleagă conceptele și teoriile legate de sectorul neguvernamental non-profit
 • Să utilizeze cunoștințele de baza din domeniul neguvernamental pentru explicarea și interpretarea fenomenului asociativ la nivel național și international
 • Să elaboreze proiecte profesionale utilizând principiile și metodele consacrate ale domeniului neguvernamental
 • Să realizeze prezentări bine documentate și să participe la dezbateri în grupuri restrânse cu privire la temele abordate la curs.

Prezentarea principalelor proceduri administrative utilizate de catre autoritatile administratiei publice. Procedura de emitere a actului administrativ. Proceduri de aplicare a raspunderii disciplinare. Procedura contencioasa. Proceduri de incheiere a contractelor administrative.

Proceduri admninistrative.pdfProceduri admninistrative.pdf

Cursul urmărește să introducă studenții în studiul analizei de politici publice. Cursul analizează diferite metode de identificare și structurare a problemelor de politică publică, stabilirea şi analiza alternativelor de soluţionare, metode de comunicare a rezultatelor analizei cât şi aspecte privind principalele modele teoretice legate domeniul analizei de politică publică.

Obiectivele urmărite în cadrul cursului:

-familiarizarea studenţilor cu terminologia specifică managementului de proiecte,

-recunoaşterea elementelor specifice ciclului de proiect,

-evidenţierea elementelor specifice de management de proiect în cadrul organizaţiilor publice şi private.

-cunoaşterea principalelor tehnici de planificare utilizate în domeniul proiectelor,

-evidenţierea principalelor surse de finanţare pentru diverse proiecte propuse spre finanţare de diverse organizaţii.

Prin intermediul stagiului de practică profesională se urmărește:
 • Dezvoltarea abilităţilor de muncă ale studenţilor în vederea integrării cu succes pe piaţa muncii

 • Familiarizarea studenţilor cu climatul de lucru din cadrul instituţiei/organizaţiei în care îşi desfăşoară stagiul de practică
 • Dezvoltarea capacitatii de evaluare a anumitor servicii oferite de instituţia/organizaţia respectivă
 • Dezvoltarea capacităţii de identificare a anumitor disfuncţionalităţi de ordin organizaţional

Evaluarea programelor si performantelor urmareste dezvoltarea unor abilitati practice de evaluare. Se are in vedere consolidarea cunostintelor metodologice si exersarea aplicarii lor in contextul interventiilor finantate sau cofinantate din bani publici.

Evaluarea programelor si performantelor_2015-2016.pdfEvaluarea programelor si performantelor_2015-2016.pdf

OBIECTIVELE CURSULUI

Principalele obiective ale cursului Management financiar şi Contabilitatea instituţiilor Bugetare sunt:

- studentul să cunoască elementele şi noţiunile specifice programului de investiţii de capital

- la finalul cursului studentul trebuie să aibă capacitatea de a înțelege şi argumentaavantajele/dezavantajele finanţării din surse proprii /surse împrumutate.

- studentul va reusi să cunoască structurile de bază ale contractării datoriei publice locale.

si elementeletehnice specifice creditării municipale bancare.

- însușirea elementelor stării financiare a unei comunităţi locale.

- familiarizarea studentilor cu sistemul de monitorizare a tendinţelor financiare a unei comunităţi locale, cu factorii ce o determină, cu indicatorii ce trebuie urmăriţi

- cunoaşterea semnificaţiilor şi motivaţiilor specifice politicilor financiare. Specificul selectării politicilor financiare

- cunoaşterea selectarea şi aplicarea diferitelor variante şi modele ale politicilor financiare ale comunităţilor locale

-întelegerea şi aprofundarea unor noţiuni de bază privind contabilitatea instituţiilor bugetare

 

MODUL ÎN CARE CURSUL ESTE CONCEPUT

Cursul Management financiar este structurat pe trei module teoretice şi realizarea unor studii de caz. Suportul de curs constituie elementul de bază pentru insusirea de către studenţi a principalelor cunoştinţe necesare. Pentru o înţelegere mai aprofundată şi detalierea anumitor aspecte studenţii pot apela la sursele bibliografice menţionate la sfârşitul suportului de curs. De asemenea pentru a avea o imagine cât mai clară şi practică asupra temelor abordate de acest curs, în cadrul suportului de curs sunt abordate şi explicate mai multe studii de caz.
Contabilitatea Instituţiilor Bugetare.pdfContabilitatea Instituţiilor Bugetare.pdfManagement financiar si contabilitatea institutiilor bugetare 2015.pdfManagement financiar si contabilitatea institutiilor bugetare 2015.pdfPaul Zai_Politici bugetare europene si implicatii asupra economiei intreprinderii capl. 3.pdfPaul Zai_Politici bugetare europene si implicatii asupra economiei intreprinderii capl. 3.pdf

Obiectivele generale ale cursului

Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor legate de dezvoltare organizaţională şi măsurarea performanţelor

Obiective specifice

 • Însuşirea şi dobândirea de cunoştinţe specifice privind atât domeniul dezvoltării organizaţionale cât şi domeniul măsurării performanţelor organizaţionale

 • Dezvoltarea abilităţilor practice necesare atât diagnosticării organizaţiei cât şi implementării de programe de intervenţie organizaţională

 • Dezvoltarea abilităţilor practice necesare atât evaluării şi măsurării performanţelor cât şi implementării sistemelor de măsurare a performanţelor


Studentii vor avea abilitatea de a realiza diferite elemente grafice din presa scrisa si outdoor prin utilizarea programului Adobe Photoshop.

Obiective specifice:

- abilitatea de a realiza diferite materiale publicitare;

- abilitatea de a utiliza programul Adobe Photoshop;

- abilitatea de a analiza diferite materiale publicitare din punct de vedere grafic;


Adobe Photoshop CS4 User Guide (1).pdfAdobe Photoshop CS4 User Guide (1).pdfAdobe Photoshop CS4 User Guide.pdfAdobe Photoshop CS4 User Guide.pdfsuport curs.pdfsuport curs.pdf

Pe parcusul acestui curs, masteranzii trebuie să înţeleagă care sunt părţile acţiunii planificate: analiza şi sinteza, planificarea propriu-zisă, punerea în practică a strategiilor şicontrol succesului. Cursul oferă o prezentare amplă a ceea ce înseamă comunicarea intrasistemică (comunicare din interiorul organizaţiei), comunicarea intersistemică (comunicarea externă - cu mediul extern organizaţiei - sistemele învecinate şi cele dependente) şi comunicarea cu mediile de informare în masă (comunicarea cu mass-media). Aceste trei tipuri de comunicare sunt extrem de importante în munca de PR şi orice viitor consilier PR trebuie să cunoască instrumentele specifice fiecărui tip de comunicare. O atenţie sporită trebuie acordată comunicării cu mass-media şi redactării materialelor pentru presă.

Totodată masteranzii se vor familiariza, respectiv vor aprofunda cunoştinţele cu privire la conferinţa de presă, una dintre principalele modalităţi prin care se realizează imaginea unui sistem. Cursul oferă o prezentare amplă a unor amănunte extrem de importante în realizarea unei conferinţe de presă. O atenţie sporită trebuie acordată jurnaliştilor care sunt invitaţi. Pentru o bună organizare şi desfăşurare a evenimentelor, consilierul PR va trebui să gândească ca un jurnalist. În curs sunt prezentate materialele necesare unei bune desfăşurări a conferinţei de presă: un plan (cuprinde tema, data şi locul desfăşurării, cine vor fi participanţii şi invitaţii, planificarea acţiunilor pe zile, dar şi desfăşurarea principalelor momente din timpul acelei zile), mapa de presă, Catalogul Întrebare-Răspuns. Alături de conferinţa de presă vor mai fi prezentate şi alte instrumente prin care un consilier PR poate crea imagine unui sistem. În finalul cursului sunt prezentate aspecte legate de Corporate Identity (identitatea corporativă), un concept extrem de vehiculat în Relaţiile Publice, dar şi în Advertising.

Relatii Publice Instrumente si tehnici2015-2016.pdfRelatii Publice Instrumente si tehnici2015-2016.pdf

Ghid pentru practica profesionala

Practica profesionala.pdfPractica profesionala.pdf

Pe parcusul acestui curs, masteranzii trebuie să înţeleagă care sunt părţile acţiunii planificate: analiza şi sinteza, planificarea propriu-zisă, punerea în practică a strategiilor şicontrol succesului. Cursul oferă o prezentare amplă a ceea ce înseamă comunicarea intrasistemică (comunicare din interiorul organizaţiei), comunicarea intersistemică (comunicarea externă - cu mediul extern organizaţiei - sistemele învecinate şi cele dependente) şi comunicarea cu mediile de informare în masă (comunicarea cu mass-media). Aceste trei tipuri de comunicare sunt extrem de importante în munca de PR şi orice viitor consilier PR trebuie să cunoască instrumentele specifice fiecărui tip de comunicare. O atenţie sporită trebuie acordată comunicării cu mass-media şi redactării materialelor pentru presă.

Totodată masteranzii se vor familiariza, respectiv vor aprofunda cunoştinţele cu privire la conferinţa de presă, una dintre principalele modalităţi prin care se realizează imaginea unui sistem. Cursul oferă o prezentare amplă a unor amănunte extrem de importante în realizarea unei conferinţe de presă. O atenţie sporită trebuie acordată jurnaliştilor care sunt invitaţi. Pentru o bună organizare şi desfăşurare a evenimentelor, consilierul PR va trebui să gândească ca un jurnalist. În curs sunt prezentate materialele necesare unei bune desfăşurări a conferinţei de presă: un plan (cuprinde tema, data şi locul desfăşurării, cine vor fi participanţii şi invitaţii, planificarea acţiunilor pe zile, dar şi desfăşurarea principalelor momente din timpul acelei zile), mapa de presă, Catalogul Întrebare-Răspuns. Alături de conferinţa de presă vor mai fi prezentate şi alte instrumente prin care un consilier PR poate crea imagine unui sistem. În finalul cursului sunt prezentate aspecte legate de Corporate Identity (identitatea corporativă), un concept extrem de vehiculat în Relaţiile Publice, dar şi în Advertising.

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice în ceea ce privește procesul de comunicare. De asemenea, vor fi analizate cele mai importante forme ale comunicării, precum și cele mai des folosite modele ale acestui proces. Cursul își propune să prezinte și paradigmele socio-psihologice în baza cărora trebuie înțeleasă comunicarea. Nu în ultimul rând, masteranzii vor aprofunda principalele caracteristici ale celor mai importante teorii referitoare la procesul de comunicare.

Obiectivele cursului:

1.Formarea unei viziuni de ansamblu asupra principalelor definiții și înțelesuri ale comunicării.

2.Prezentarea principalelor modele ale comunicării.

3.Formarea unui sistem care să includă definiţii, reguli, modele.

4.Crearea unui limbaj de profil.

5.Analiza principalelor paradigme ale procesului de comunicare.

6.Formarea unei baze de date necesare studierii şi aprofundării diferitelor domenii ale acestei discipline.

Însuşirea principalelor teorii ale comunicării, care să poată permite aplicarea lor în vederea interpretării unor studii empirice
Forme _i teorii ale comunicarii. ID.pdfForme _i teorii ale comunicarii. ID.pdf


Acest curs îşi propune o aprofundare a limbajului simbolic din domeniul comunicării și cu specială referință la limbajele publicitare, prin prezentarea unor teme mitice, simbolice, religioase prezente în comunicarea publică. Cursul prezintă noţiuni fundamentale şi aplicaţii particulare ale acestora. Analiza este axată pe înţelegerea, decriptarea şi utilizarea limbajului simbolic în comunicare. 
Parcurgînd această disciplină, studentul poate să deţină / dobândească / dezvolte: 
- înţelegerea proceselor simbolice ce intervin în comunicare; 
-asimilarea unor cunoştinţe detaliate şi consolidate despre mit, simbol, religie în limbajul publicitar 
-capacitatea de a interpreta conceptele teoretice în contextul domeniilor concrete de activitate / competenţă prin analiza unor studii de caz; 
-capacitatea de a aplica conceptele teoretice la modul concret în care pot fi vehiculate simboluri, comportamente mitice şi religioase în limbajele publicitare 
-abilitatea de a înţelege, argumenta, discuta probleme legate de creaţie. 
-formarea unei viziuni de ansamblu asupra a structurilor simbolice cu care se operează în comunicare.

ID - 2016 syll _Structurile mitice ale limbajului publicitar.pdfID - 2016 syll _Structurile mitice ale limbajului publicitar.pdf

Cursul de Publicitate Online, respective PR Online îşi propune familiarizarea studenților cu instrumentele de promovare în mediul virtual. Este un curs de implementare ce vă propune să puneți în practică elemente actualizate de promovare și comunicare comercială în spațiul online. Cursul contribuie la formarea studenților ca specialişti în publicitate online, branding online și PR online.

suport-curs-Publicitate-online-complet-Deac.pdfsuport-curs-Publicitate-online-complet-Deac.pdf

Cursul de Planificare si strategie publicitaraisi propune sa completeze cunostintele studentilor in ceea ce priveste comunicarea publicitara. Acest curs oferă studenţilor oportunitatea de a înţelege şi de a aprofundamodul în care cercetarea este utilizată în domeniul marketing-ului şi al publicităţii. În acest sens, se pune accentul atât pe exemple concrete legate de modul în care anumite campanii publicitare au fost create în urma utilizării metodelor de cercetare, cât şi pe rolul pe care consumatorul îl are în conturarea unei campanii publicitare.

Syllabus_Planificare si strategie publicitara MASTER ID.pdfSyllabus_Planificare si strategie publicitara MASTER ID.pdf

Cursul de Dezvoltare personală și branding personal îşi propune familiarizarea masteranzilor cu dezbaterile privind exigențele dezvoltării personale. Este un curs de dezvoltare personală ce vă propune să găsiți propriile voastre strategii de creare și consolidare a imaginii personale. Cursul contribuie la formarea masteranzilor ca specialişti în dezvoltare personală, branding personal și consiliere etică.

Cursul de Dezvoltare personală și branding personal are în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al expertizei de analiză și consiliere în construcția imaginii de sine și de consiliere etică. Cursul urmărește formarea de deprinderi teoretice şi de abilități de aplicare a cunoştiinţelor dobîndite, temele dezbătute au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată pe formare personală şi pe activități de consiliere de dezvoltare personală și consiliere personală. Cursul dă masteranzilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare, în activități ce presupun autocunoașterea, autoanaliza, depășirea situațiilor de criză, construcția imaginii de sine și marketizarea imaginii proprii și a celorlalți.

În cadrul cursului de Dezvoltare personală și branding personal se practică metode interactive de predare, combinînd prelegerea de tip clasic cu utilizarea mijloacelor moderne de comunicare şi predare. În acest cadru se insistă pe problemele practice şi aplicate, se discută studii de caz și situații existențiale și de comunicare concrete, rolul central revenind masteranzilor. Aceștia se vor implica activ în prezentarea şi dezbaterea pe probleme specifice fiecărei teme şi în analiza materialelor aduse în discuţie.

2015.1. syllabus dezvoltare personală.pdf2015.1. syllabus dezvoltare personală.pdf

Cursul urmărește:

Formularea de ipoteze, operaţionalizarea conceptelor, explicarea şi interpretarea fenomenelor;

Cunoaşterea principalelor concepte privitoare la dezvoltarea unui produs publicitar/ a unei campanii publicitare;

Cunoaşterea principalelor concepte, a terminologiei specifice domeniului publicitar;

Dezvoltarea şi implementarea ideilor creative publicitare si elaborarea unor proiecte publicitare.

Atelier publicitate.pdfAtelier publicitate.pdfCreatie publicitara.pdfCreatie publicitara.pdfpubl audioviz.pdfpubl audioviz.pdf

Cursul de Creativitate în publicitateisi propune sa dezbată conceptul de "creativitate” şi să îl discute în contextul domeniului publicitar. De asemenea, se focalizează pe modul în care cercetarea şi creativitatea pot fi interconectate. Astfel, pe parcursul acestui curs, se doreşte ca studenţii să îşi dezvolte atât abilităţile de a fi mai creativi în general şi în domeniul publicitar în particular, cât şi abilităţile de cercetare şi de măsurare a creativităţii şi a impactului acesteia.

Creativity in online advertising.pdf

Syllabus_Creativitatea in publicitate_ID.pdfSyllabus_Creativitatea in publicitate_ID.pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice în ceea ce privește domeniul psihologiei sociale. De asemenea, vor fi analizate cele mai importante fenomene ale relaționării individ - individ sau individ - mediu cum ar fi: grupurile, imaginea de sine și percepția socială, puterea, influența, etc. Cursul își propune să prezinte și aspecte legate de fenomenul atribuirii, precum și fenomenul conducerii. Nu în ultimul rând, masteranzii vor aprofunda principalele caracteristici ale celor mai importante tehnici de manipulare care au la bază  procesul de comunicare.

Psihologie sociala.pdfPsihologie sociala.pdf

Prin intermediul acestui curs urmărim să dezbatem, din punct de vedere teoretic, noţiunea de discurs, cu toate implicaţiile acesteia. În acelaşi timp, finalitatea practică a dezbaterilor va consta în formarea abilităţilor de a analiza mecanismele de elaborare a discursului şi de a le utiliza în conceperea discursurilor de diverse tipuri. Masteranzii se vor familiariza cu diversele accepţiuni ale noţiunii discutate, vor conştientiza apropierile şi delimitările posibile în raport cu alte noţiuni din acelaşi domeniu. Vor fi atinse, de asemenea unele concepte din sfera pragmaticii, o disciplină recentă în ştiinţele limbajului, a cărei stăpânire este utilă unui specialist în relaţii publice. În sfârşit, vor fi delimitate şi discutate o serie de tipuri specifice de discurs. Nu urmărim să ne suprapunem cu materia altor cursuri, ci să discutăm aceste tipuri de discurs din perspectiva care ne interesează. Cunoştinţele teoretice dobândite vor fi asociate cu activităţi de ordin practic.

Master_PR_an_I (1).pdfMaster_PR_an_I (1).pdf

Pe parcusul acestui curs, masteranzii trebuie să înţeleagă care sunt părţile acţiunii planificate: analiza şi sinteza, planificarea propriu-zisă, punerea în practică a strategiilor şicontrol succesului. Cursul oferă o prezentare amplă a ceea ce înseamă comunicarea intrasistemică (comunicare din interiorul organizaţiei), comunicarea intersistemică (comunicarea externă - cu mediul extern organizaţiei - sistemele învecinate şi cele dependente) şi comunicarea cu mediile de informare în masă (comunicarea cu mass-media). Aceste trei tipuri de comunicare sunt extrem de importante în munca de PR şi orice viitor consilier PR trebuie să cunoască instrumentele specifice fiecărui tip de comunicare. O atenţie sporită trebuie acordată comunicării cu mass-media şi redactării materialelor pentru presă.

Totodată masteranzii se vor familiariza, respectiv vor aprofunda cunoştinţele cu privire la conferinţa de presă, una dintre principalele modalităţi prin care se realizează imaginea unui sistem. Cursul oferă o prezentare amplă a unor amănunte extrem de importante în realizarea unei conferinţe de presă. O atenţie sporită trebuie acordată jurnaliştilor care sunt invitaţi. Pentru o bună organizare şi desfăşurare a evenimentelor, consilierul PR va trebui să gândească ca un jurnalist. În curs sunt prezentate materialele necesare unei bune desfăşurări a conferinţei de presă: un plan (cuprinde tema, data şi locul desfăşurării, cine vor fi participanţii şi invitaţii, planificarea acţiunilor pe zile, dar şi desfăşurarea principalelor momente din timpul acelei zile), mapa de presă, Catalogul Întrebare-Răspuns. Alături de conferinţa de presă vor mai fi prezentate şi alte instrumente prin care un consilier PR poate crea imagine unui sistem. În finalul cursului sunt prezentate aspecte legate de Corporate Identity (identitatea corporativă), un concept extrem de vehiculat în Relaţiile Publice, dar şi în Advertising.

Relatii Publice Instrumente si tehnici2015-2016.pdfRelatii Publice Instrumente si tehnici2015-2016.pdf

Cursul de Metode de cercetare in PR si Publicitate2015/2016

Specializarea: an I, Master PR si Publicitate, IFR

Titular curs: Ioan Hosu (hosu@fspac.ro)

Tutore online: Lorina Culic (culic@fspac.ro)


Suportul de curs. 

PR Politic.pdfPR Politic.pdf

Pe parcusul acestui curs, masteranzii trebuie să înţeleagă care sunt părţile acţiunii planificate: analiza şi sinteza, planificarea propriu-zisă, punerea în practică a strategiilor şicontrol succesului. Cursul oferă o prezentare amplă a ceea ce înseamă comunicarea intrasistemică (comunicare din interiorul organizaţiei), comunicarea intersistemică (comunicarea externă - cu mediul extern organizaţiei - sistemele învecinate şi cele dependente) şi comunicarea cu mediile de informare în masă (comunicarea cu mass-media). Aceste trei tipuri de comunicare sunt extrem de importante în munca de PR şi orice viitor consilier PR trebuie să cunoască instrumentele specifice fiecărui tip de comunicare. O atenţie sporită trebuie acordată comunicării cu mass-media şi redactării materialelor pentru presă.

Totodată masteranzii se vor familiariza, respectiv vor aprofunda cunoştinţele cu privire la conferinţa de presă, una dintre principalele modalităţi prin care se realizează imaginea unui sistem. Cursul oferă o prezentare amplă a unor amănunte extrem de importante în realizarea unei conferinţe de presă. O atenţie sporită trebuie acordată jurnaliştilor care sunt invitaţi. Pentru o bună organizare şi desfăşurare a evenimentelor, consilierul PR va trebui să gândească ca un jurnalist. În curs sunt prezentate materialele necesare unei bune desfăşurări a conferinţei de presă: un plan (cuprinde tema, data şi locul desfăşurării, cine vor fi participanţii şi invitaţii, planificarea acţiunilor pe zile, dar şi desfăşurarea principalelor momente din timpul acelei zile), mapa de presă, Catalogul Întrebare-Răspuns. Alături de conferinţa de presă vor mai fi prezentate şi alte instrumente prin care un consilier PR poate crea imagine unui sistem. În finalul cursului sunt prezentate aspecte legate de Corporate Identity (identitatea corporativă), un concept extrem de vehiculat în Relaţiile Publice, dar şi în Advertising.

Relatii publice. Instrumente si tehnici.pdfRelatii publice. Instrumente si tehnici.pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice în ceea ce privește procesul de comunicare. De asemenea, vor fi analizate cele mai importante forme ale comunicării, precum și cele mai des folosite modele ale acestui proces. Cursul își propune să prezinte și paradigmele socio-psihologice în baza cărora trebuie înțeleasă comunicarea. Nu în ultimul rând, masteranzii vor aprofunda principalele caracteristici ale celor mai importante teorii referitoare la procesul de comunicare.

Obiectivele cursului:

1.Formarea unei viziuni de ansamblu asupra principalelor definiții și înțelesuri ale comunicării.

2.Prezentarea principalelor modele ale comunicării.

3.Formarea unui sistem care să includă definiţii, reguli, modele.

4.Crearea unui limbaj de profil.

5.Analiza principalelor paradigme ale procesului de comunicare.

6.Formarea unei baze de date necesare studierii şi aprofundării diferitelor domenii ale acestei discipline.

7.Însuşirea principalelor teorii ale comunicării, care să poată permite aplicarea lor în vederea interpretării unor studii empirice.

Forme si teorii ale comunicarii.ID.pdfForme si teorii ale comunicarii.ID.pdf

Cursul se ocupă de două aspecte majore ale comunicării în organizații:

1. Strategii de comunicare destinate angajaților și îmbunătățirii performanței acestora - motivare, satisfacție a angajatului, eficiență în funcție de ambient, problema work-at-home etc.

2. Strategii de comunicare destinate publicurilor-țintă ale organizației - aici discutăm despre strategii de răspuns în cazul unor probleme de imagine, managementul reputației etc.

Pentru pregătirea examenului nu există un suport de curs, ci o selecție de texte pe care le veți regăsi pe calendarul semestrului. Materialele nu trebuie memorate. Subiectele la examen vor fi de ordin practic (situații concrete în care se cere o cale de acțiune, pe baza a ceea ce ați citit).

Relaţia dintre Publicitate şi PR, definirea şi clasificarea media în raport cu publicitatea, teoriile privind utilizarea media în publicitate, sponsorizarea, product placementul, marketingul direct, promovarea vânzărilor constituie temele centrale ale cursului de Publicitate.

Publicitate Master CRP I.pdfPublicitate Master CRP I.pdf

Cursul se ocupă de două aspecte majore ale comunicării în organizații:

1. Strategii de comunicare destinate angajaților și îmbunătățirii performanței acestora - motivare, satisfacție a angajatului, eficiență în funcție de ambient, problema work-at-home etc.

2. Strategii de comunicare destinate publicurilor-țintă ale organizației - aici discutăm despre strategii de răspuns în cazul unor probleme de imagine, managementul reputației etc.

Pentru pregătirea examenului nu există un suport de curs, ci o selecție de texte pe care le veți regăsi pe calendarul semestrului. Materialele nu trebuie memorate. Subiectele la examen vor fi de ordin practic (situații concrete în care se cere o cale de acțiune, pe baza a ceea ce ați citit).

Cursul se ocupă de două aspecte majore ale comunicării în organizații:

1. Strategii de comunicare destinate angajaților și îmbunătățirii performanței acestora - motivare, satisfacție a angajatului, eficiență în funcție de ambient, problema work-at-home etc.

2. Strategii de comunicare destinate publicurilor-țintă ale organizației - aici discutăm despre strategii de răspuns în cazul unor probleme de imagine, managementul reputației etc.

Pentru pregătirea examenului nu există un suport de curs, ci o selecție de texte pe care le veți regăsi pe calendarul semestrului. Materialele nu trebuie memorate. Subiectele la examen vor fi de ordin practic (situații concrete în care se cere o cale de acțiune, pe baza a ceea ce ați citit).

Prin intermediul acestui curs urmărim să oferim o perspectivă cât mai cuprinzătoare şi mai profundă asupra fenomenului comunicării şi mai ales asupra dimensiunii pragmatice a comunicării. Este vorba de acea dimensiune prin care limbajul funcţionează ca instrument de stabilire şi gestionare a relaţiilor dintre indivizi. Discutăm întâi de comunicare în accepţiunea autentică a termenului, şi de persuasiune, ca formă legitimăde influenţare a celuilalt. În sfârşit abordăm fenomenul manipulării ca unul ce ţine de patologia comunicării.

Master PR an II.pdfMaster PR an II.pdf

Ghid pentru practica profesionala

Practica profesionala.pdfPractica profesionala.pdf

În cadrul acestiu curs masteranzii vor aprofunda cele mai importante noțiuni teoretice în ceea ce privește PR-ul Politic. Cursul prezinta notiunile fundamentale din domeniul PR-ului politic cum ar fi: campanii electorale locale și generale, model de desfășurare a campaniilor, planingul campaniilor, etc. Masteranzii vor fi familiarizati cu modul de desfășurare al unei campanii electorale, şi vor învăța toate demersurile unui astfel de proces.  Alături de noțiuni teoretice, în cadrul acestui curs se va pune accent și pe partea practică, foarte importantă în dezvoltarea abilităților de consiliere ale masteranzilor în domeniul PR-ului politic.

PR Politic.pdfPR Politic.pdf

Obiectivele cursului:

1.Analiza modalităţilor de a percepe corect un partener de discuții.

2.Deprinderea unor abilităţi de a empatiza cu un interlocutor.

3.Însuşirea elementelor care definesc o anumita stare interioară a interlocutorului.

4.Capacitatea de a realiza o încadrare corecta a unui interlocutor intr-un anumit profil fiziologic de exprimare a mimicii.

5.Deprinderea unor abilităţi de cunoaștere a unui partener de discuții.

6.Familiarizarea cu principalele modalități de calibrare.

7.Dezvoltarea capacității de comunicare și de direcționare a unui discurs spre un țel dinaite stabilit..

Tehnici avansate de comunicare-master PR.pdfTehnici avansate de comunicare-master PR.pdf

Cursul de responsabilitate socială corporativă îşi propune familiarizarea studenţilor cu conceptul şi procesul de CSR, precum şi cu integrarea acestuia în agenda companiilor moderne. Pornind de la situaţia globalizării afacerilor moderne şi a consecinţelor acestui proces, discuţiile legate de responsabilitatea socială corporativă se vor axa pe mai multe dimensiuni şi vor avea o bază atât teoretică cât şi una practică. Astfel studentul care va participa la acest curs va dobândi cunoştinţele necesare completării întregii formări pe care Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Facultăţii de Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării i le oferă ca viitor specialist în comunicare, relaţii publice şi publicitate.

Temele abordate, precum rolul CSR-ului în corporaţiile multinaţionale în contextul globalizării, afacerile responsabile sunt afaceri profitabile, importanţa CSR-ului dar şi criticile aduse acestui proces, teoriile şi modelele de aplicabilitate a activităţii de CSR, conceptul de dezvoltare durabilă ce susţine CSR-ul, roul relaţiilor publice în activitatea de CSR etc. vor lărgii aria cunoştinţelor dobândite până acum şi vor susţine integrarea în câmpul muncii a studentului, ce va avea o viziune mult mai amplă asupra jocurilor economice în epoca actuală.

Politica de desfăşurare a acestui curs: vedem activitatea la acest curs ca pe o îmbinare armonioasă între teorie şi practică. Studentul este iniţiat în teoriile despre responsabilitate socială prin accentuarea laturii practice a acestui subiect.

Responsabilitate Socială Corporatistă (CSR) Curs opţional.pdfResponsabilitate Socială Corporatistă (CSR) Curs opţional.pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice fundamentale referitoare la campaniile de PR, care stau la baza desfășurării în bune condițiia unei astfel de campanii. De asemenea, cursul prezintă mai multe modele de desfășurare a campaniilor de PR comercial/servicii. Masteranzii vor analiza modul de desfășurare a unei campanii de PR și a pașilor care trebuie urmați într-un astfel de demers. În cadrul acestui curs masteranzii vor cunoaște un nou model de campanie de PR.

Obiectivele cursului:

1.Formarea unei viziuni de ansamblu asupra desfășurării unei campanii de PR;

2.Prezentarea principalelor elemente ale campaniei;

3.Formarea unui sistem de lucru în ceea ce privește desfășurarea unei campanii de PR;

4.Crearea unui model de campanie adaptat nevoilor din teren;

5.Analiza principalelor strategii de PR din cadrul unei campanii de PR.

Campanii și strategii de PR comercialservicii.pdfCampanii și strategii de PR comercialservicii.pdf

Cursul de PR Online îşi propune familiarizarea studenților cu instrumentele de promovare în mediul virtual. Este un curs de implementare ce vă propune să puneți în practică elemente actualizate de promovare și comunicare comercială în spațiul online. Cursul contribuie la formarea studenților ca specialişti în publicitate online, branding online și PR online.

suport-curs-Publicitate-online-complet-Deac.pdfsuport-curs-Publicitate-online-complet-Deac.pdf

Cursul este destinat studenţilor din anul I ai Secţiei de Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării. Dat fiind faptul că profesia pentru care se pregătesc aceşti studenţi este, generic vorbind, aceea de comunicator, utilitatea unui curs de Comunicare verbală şi nonverbală este evidentă. Pentru o astfel de profesie, conştientizarea importanţei noţiunii de comunicare în societatea actuală, cunoaşterea perspectivelor teoretice elaborate asupra acestui domeniu foarte complex, stapânirea deplină a resurselor limbajului verbal şi ale limbajelor nonverbale sunt, în mod categoric, indispensabile. Or, tocmai acestea sunt obiectivele majore ale cursului pe care îl propunem.


Suport de curs-CVNV.pdfSuport de curs-CVNV.pdf

Definirea si clasificarea publicitatii, teoriile privind pozitionarea, planificarea si creativitatea
în publicitate, constituie temele centrale ale cursului de Comunicare publicitara.
Pentru a fi un bun specialist în domeniul stiintelor comunicarii si în relatiile publice, este
important sa fie asimilate informatii despre publicitate. Pentru a putea crea campanii de
succes este important sa stim care sunt preferintele media ale publicului nostru tinta si care
sunt caracteristicile comportamentului sau de consum media.

Comunicare publicitara.pdfComunicare publicitara.pdf

Scopul şi obiectivele: 

1. Însuşirea cunoştiinţelor de bază în domeniul teoriilor despre comunicarea politică 

2. Formarea unui limbaj de specialitate 

3. Dezvoltarea gândirii critice şi analitice, capacitatea de a realiza studii de specialitate în domeniul comunicării politice 

Competeneţele specifice disciplinei: 

1. Cunoaştere şi înţelegere 

- cunoaşte diferenţa dintre comunicare politică şi electorală; cunoaşte principalele repere în dezvoltarea comunicării politice ca ştiinţă; cunoaşte definiţiile, elementele, regulile şi strategiile comunicării politice; diferenţiază principalele acţiunile colective şi comportamentele non-raţionale de masă 

2. Explicare şi interpretare 

-explică deosebirile dintre comunicarea politică şi cea electorală; diferenţiază domeniile de aplicare practică a cunoştinţelor din domeniul comunicării politice; interpretează comportamentul actorilor politici prin analiza elementelor implicate în realizarea şi menţinerea unui profil-imagine; analizează cu ajutorul gândirii critice evenimente şi fenomene aparţinând domeniului comunicării politice. 

3. Instrumental – aplicative 

-proiectează aplicarea unor metode de investigare în domeniul comunicării politice; imaginează exemple concrete de cercetare/investigare a unor aspecte ale campaniilor de comunicare politică şi electorală; realizează studii de specialitate în domeniul comunicării politice 

4. Atitudinale 

-manifestă interes faţă de domeniul comunicării politice; promovează un sistem de valori bazat pe etica profesiei de consilier PR. 


Suport curs PR si comunicare in sectorul politic 2014.pdfSuport curs PR si comunicare in sectorul politic 2014.pdf

Cursul de PR Online îşi propune familiarizarea studenților cu instrumentele de promovare în mediul virtual. Este un curs de implementare ce vă propune să puneți în practică elemente actualizate de promovare și comunicare comercială în spațiul online. Cursul contribuie la formarea studenților ca specialişti în publicitate online, branding online și PR online.

suport-curs-Publicitate-online-complet-Deac.pdfsuport-curs-Publicitate-online-complet-Deac.pdf

Descrierea cursului

Obiectivele cursului:

1.Capacitatea de a realiza o planificare a activităţilor caracteristice organizării unei conferinţe de presă.

2.Deprinderea unor abilităţi de organizare a unor conferinţe de presă pe diverse teme .

3.Familiarizarea cu principalele modalităţi prin care se poate crea imaginea unui sistem.

4.Însuşirea noţiunii de Corporate Identity, împreună cu elementele care o compun – corporate communication, corporate behavior, corporate culture, corporate design.

Pe parcusul acestui curs studenţii se vor familiariza cu ”conferin ţa de presă”, care este una dintre principalele modalităţi prin care se realizează imaginea unui sistem. Cursul oferă o prezentare amplă a unor amănunte extrem de importante în realizarea unei conferinţe de presă. O atenţie sporită trebuie acordată jurnaliştilor care sunt invitaţi. Pentru o bună organizare şi desfăşurare a evenimentelor, consilierul PR va trebui să gândeasc ă ca un jurnalist. În curs sunt prezentate materialele necesare unei bune desfăşurări a conferinţei de presă: un plan (cuprinde tema, data şi locul desfăşurării, cine vor fi participanţii şi invitaţii, planificarea acţiunilor pe zile, dar şi desfăşurarea principalelor momente din timpul acelei zile), mapa de presă, Catalogul Întrebare-Răspuns. În continuare stundenţii vor afla câteva caracteristici care sunt esen ţiale în relaţia cu mass-media. Fără respectarea lor, munca de PR va fi îngreunată şi imaginea sistemului va avea de suferit. Alături de conferinţa de presă vor mai fi prezentate şi alte modalităţi prin care un consilier PR poate crea imagine unuis sistem. În finalul cursului sunt prezentate aspecte legate de Corporate Identity (identitatea corporativă) un concept extrem de vehiculat în Relaţiile Publice dar şi în Advertising.


Tehnici si instrumente PR .pdfTehnici si instrumente PR .pdf

Cursul de Strategii de publicitate  isi propune sa completeze cunostintele studentilor in ceea ce priveste comunicarea publicitara. Acest curs ofera studentilor oportunitatea de a intelege si aprofunda strategiile aplicate in domeniul publicitatii si aduce exemple de bune practici. Activitatile si lecturile confera un cadru teoretic important pentru dezvoltarea practica, intelectuala si creativa a studentilor. Studentii vor invata sa creeze si sa analizeze critic strategia publicitara. Cursul include trecerea in revista a literaturii de specialitate si a cercetarilor in domeniul strategiei publicitare, analiza unor strategii publicitare renumite, discutii pe baza unor campanii locale si internationale semnificative si aplicarea practica a elementelor unei strategii publicitare.    


Syllabus_Strategii de publicitate ID.pdfSyllabus_Strategii de publicitate ID.pdf

Cursul de Etică şi Legislaţie în CRP propune familiarizarea studenţilor cu dezbaterile etice şi problemele deontologice. Urmărind formarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoştiinţelor dobîndite, temele au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată pe studiul legislaţiei în domeniu. Cursul dă studenţilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare pe teme etice cît şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete. 

Cursul de Etică şi Legislaţie în CRP are în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al expertizei etice, al fundamentării etice a diferitor componente ale legislaţiei, al elaborării şi aplicării codurilor deontologice.

Accesul la READER, aici: https://drive.google.com/drive/folders/0B5wNf3RRYHxGZnpBX1hrZ3RndXM?usp=sharing

carțile suport curs Etica CRPP.pdfcarțile suport curs Etica CRPP.pdfEvaluare pentru cursul de Etica CRPP.pdfEvaluare pentru cursul de Etica CRPP.pdf

Obiectivul general al disciplinei:

Cunoașterea perspectivelor teoretice elaborate asupra acestui domeniu și dezvoltarea capacității de elaborare, analiză și înțelegere a politicilor publice.


Obiectivele specifice:


O investigaţie în profunzime şi un studiu al procedurilor de design de politici publice; dezvoltarea de modele conceptuale pentru tipuri diferenţiate de politici publice; evaluarea metodelor de cercetare economice, administrative, atât cantitative cât şi calitative, pentru fundamentarea, dezvoltarea, aplicarea, administrarea şi evaluarea politicilor publice


Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională
Cursul de PR Online îşi propune familiarizarea studenților cu instrumentele de promovare în mediul virtual. Este un curs de implementare ce vă propune să puneți în practică elemente actualizate de promovare și comunicare comercială în spațiul online. Cursul contribuie la formarea studenților ca specialişti în publicitate online, branding online și PR online.

suport-curs-Publicitate-online-complet-Deac.pdfsuport-curs-Publicitate-online-complet-Deac.pdf

Pe parcursul acestui curs studentii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice care stau la baza tehnicilor avansate d comunicare. De asemenea, vor analiza principalele trei tipuri de percepere și a celor mai importante tipuri de profile fiziologice de exprimare a faciesului uman. Vor fi analizate de asemenea, principalele tipuri de calibrare. Studentii vor învăța să empatizeze,să perceapă corect și să calibreze corect un partener de dialog, îmbinând elementele de ordin teoretic cu cele de ordin practic. 


Tehnici avansate de comunicare.pdfTehnici avansate de comunicare.pdf

Cursul de Politici Publice își propune cunoașterea perspectivelor teoretice elaborate asupra acestui domeniu și dezvoltarea capacității de elaborare, analiză și înțelegere a politicilor publice. 

Obiectivele specifice ale cursului includ:

 • O investigaţie în profunzime şi un studiu al procedurilor de design de politici publice; dezvoltarea de modele conceptuale pentru tipuri diferenţiate de politici publice; evaluarea metodelor de cercetare economice, administrative, atât cantitative cât şi calitative, pentru fundamentarea, dezvoltarea, aplicarea, administrarea şi evaluarea politicilor publice.
 • Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională

Etnopolitica este o disciplină de ramură în cadrul ştiinţelor politice care se ocupă cu

relația dintre politică și etnicitate, atât sub aspectul impactului pe care etnicitatea îl

exercită asupra proceselor politice, cât și al modului în care politica influențează formele

de manifestare ale etnicității. În termeni generali, etnopolitica studiază consecinţele

politice ale diversităţii.

Suport_de_curs_Etnopolitica_2015-2016.pdfSuport_de_curs_Etnopolitica_2015-2016.pdf

Cursul urmărește familizarizarea studenților cu conceptele și abordările teoretice utilizate în studierea rolului pe care cultura îl are în viața comunităților umane, respectiv a membrilor acestora, pe de o parte, și în înțelegerea fenomenului diversității etnoculturale și a consecințelor acesteia în societăţile moderne, pe de altă patrte. Cursul și activitățile din cadrul seminarului vor urmări totodată sensibilizarea studenților în legătură cu contradicția dintre două trenduri contemporane cu impact major asupra stabilității politice din lume: avantajele care decurg din apartenența la o comunitate etnoculturală și expunerea din ce în ce mai pronunțată la schimburi și relații interculturale în contextul globalizării.

Cursul va aborda teme precum conceptul de cultură și metodele de investigare științifică a fenomenului cultural, originea culturilor, legătura între cultură și politică, fenomenul diversității și consecințele politice ale acestuia, multiculturalismul ca teorie normativă privind gestionarea diversității, evoluția punctelor de vedere dominante în istoria multiculturalismului, reculul acestor teorii și mutarea accentului în cadrul recomandărilor normative pe interculturalitate, fenomenul superdiversității, comunicarea interculturală ca disciplină care urmărește fundamentare competențelor individuale necesare în situațiile adaptare interculturală.


Multiculturalism_ID_2016-2017_suport de curs (1).pdfMulticulturalism_ID_2016-2017_suport de curs (1).pdf

Cursul Teorie Politică Clasică are ca obiectiv introducerea unora dintre direcţiile cele mai importante de dezvoltare ale teoriei politice clasice, în scopul familiarizării studenţilor cu principalele cadre conceptuale în care s-a format gîndirea politică. În prima parte a cursului sunt prezentate cele mai inportante momente ale dezvoltării teoriei politice clasice și modern În. cea de-a doua parte sunt discutate ideologiile politice și rolul acestora în istoria secolului XX.și în prezent.


TPC.pdfTPC.pdf

Cursul de Publicitate Online, respective PR Online îşi propune familiarizarea studenților cu instrumentele de promovare în mediul virtual. Este un curs de implementare ce vă propune să puneți în practică elemente actualizate de promovare și comunicare comercială în spațiul online. Cursul contribuie la formarea studenților ca specialişti în publicitate online, branding online și PR online.

suport-curs-Publicitate-online-complet-Deac.pdfsuport-curs-Publicitate-online-complet-Deac.pdf

Cursul de Relaţii Publice Sectoriale furnizează informaţii care permit o mai bună înţelegere a proceselor si mecanismelor de relații publice in medii private si inistituții publice.

Cursul de Relaţii Publice Sectoriale punctează aspecte de natură teoretică necesare specialiștilor în relalții publice, iar studiile de caz utilizate vin să ilustreze aspecte de natură practică.

PR sectorial.pdfPR sectorial.pdf

Cursul îşi propune dobândirea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi în cercetarea și planificarea strategică din domeniul relațiilor publice

Cunoştinţele şi deprinderile formate în cadrul acestei discipline reprezintă scheletul pentru orice demers de planificare, analiză şi evaluare din spaţiul comunicării. 

În acest sens, sunt prezentate cadrele de aplicare a metodologiilor şi tehnicilor de cercetare și elaborare a planurilor strategice din spatial communicational. 

Cursul îşi propune dezvoltarea gândirii critice şi analitice, capacitatea de a realiza cercetări și planuri de comunicare strategică pentru sistemele de comunicare și relații publice.


Managementul strategic al sistemelor de comunicare.pdfManagementul strategic al sistemelor de comunicare.pdf

Relaţia dintre Publicitate şi PR, definirea şi clasificarea media în raport cu publicitatea, teoriile privind utilizarea media în publicitate, sponsorizarea, product placementul, marketingul direct, promovarea vânzărilor, constituie temele centrale ale cursului de Instrumente BTL.


Instrumente BTL Master.pdfInstrumente BTL Master.pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice în ceea ce privește domeniul psihologiei sociale. De asemenea, vor fi analizate cele mai importante fenomene ale relaționării individ - individ sau individ – mediu cum ar fi: grupurile, imaginea de sine și percepția socială, puterea, influența, etc. Cursul își propune să prezinte și aspecte legate de fenomenul atribuirii, precum și fenomenul conducerii. Nu în ultimul rând, masteranzii vor aprofunda principalele caracteristici ale celor mai importante tehnici de manipulare care au la bază  procesul de comunicare.


Psihologie sociala.pdfPsihologie sociala.pdf

·   Descrierea cursului

 

 

Obiectivele cursului:

 

1.      Formarea unei viziuni de ansamblu asupra desfășurării unei campanii de PR;

 

2.      Prezentarea principalelor elemente ale campaniei;

 

3.      Formarea unui sistem de lucru în ceea ce privește desfășurarea unei campanii de PR;

 

4.      Crearea unui model de campanie adaptat nevoilor din teren;

 

5.      Analiza principalelor strategii de PR din cadrul unei campanii de PR.

 

 

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice fundamentale referitoare la campaniile de PR, care stau la baza desfășurării în bune condiții  a unei astfel de campanii. De asemenea, cursul prezintă mai multe modele de desfășurare a campaniilor de PR comercial/servicii. Masteranzii vor analiza modul de desfășurare a unei campanii de PR și a pașilor care trebuie urmați într-un astfel de demers. În cadrul acestui curs masteranzii vor cunoaște un nou model de campanie de PR

Campanii si strategii PR.pdfCampanii si strategii PR.pdf

Pe parcursul acestui curs studentii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice care stau la baza tehnicilor avansate d comunicare. De asemenea, vor analiza principalele trei tipuri de percepere și a celor mai importante tipuri de profile fiziologice de exprimare a faciesului uman. Vor fi analizate de asemenea, principalele tipuri de calibrare. Studentii vor învăța să empatizeze,să perceapă corect și să calibreze corect un partener de dialog, îmbinând elementele de ordin teoretic cu cele de ordin practic. 


Tehnici avansate de comunicare.pdfTehnici avansate de comunicare.pdf

Descrierea disciplinei:

 

Cursul de responsabilitate socială corporativă îşi propune familiarizarea studenţilor cu conceptul şi procesul de CSR, precum şi cu integrarea acestuia în agenda companiilor moderne. Pornind de la situaţia globalizării afacerilor moderne şi a consecinţelor acestui proces, discuţiile legate de responsabilitatea socială corporativă se vor axa pe mai multe dimensiuni şi vor avea o bază atât teoretică cât şi una practică. Astfel studentul care va participa la acest curs va dobândi cunoştinţele necesare completării întregii formări pe care Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Facultăţii de Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării i le oferă ca viitor specialist în comunicare, relaţii publice şi publicitate.

Temele abordate, precum rolul CSR-ului în corporaţiile multinaţionale în contextul globalizării, afacerile responsabile sunt afaceri profitabile, importanţa CSR-ului dar şi criticile aduse acestui proces, teoriile şi modelele de aplicabilitate a activităţii de CSR, conceptul de dezvoltare durabilă ce susţine CSR-ul, roul relaţiilor publice în activitatea de CSR etc. vor lărgii aria cunoştinţelor dobândite până acum şi vor susţine integrarea în câmpul muncii a studentului, ce va avea o viziune mult mai amplă asupra jocurilor economice în epoca actuală.


CSR.pdfCSR.pdf

·   Descrierea cursului

 

 

Obiectivele cursului:

 

1.      Formarea unei viziuni de ansamblu asupra desfășurării unei campanii de PR;

 

2.      Prezentarea principalelor elemente ale campaniei;

 

3.      Formarea unui sistem de lucru în ceea ce privește desfășurarea unei campanii de PR;

 

4.      Crearea unui model de campanie adaptat nevoilor din teren;

 

5.      Analiza principalelor strategii de PR din cadrul unei campanii de PR.

 

 

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice fundamentale referitoare la campaniile de PR, care stau la baza desfășurării în bune condiții  a unei astfel de campanii. De asemenea, cursul prezintă mai multe modele de desfășurare a campaniilor de PR comercial/servicii. Masteranzii vor analiza modul de desfășurare a unei campanii de PR și a pașilor care trebuie urmați într-un astfel de demers. În cadrul acestui curs masteranzii vor cunoaște un nou model de campanie de PR.


Calendarele disciplinelor 2013-2014

calendare scanate.PDFcalendare scanate.PDF

Acest curs își propune să ofere studenților o imagine de ansamblu în ceea ce privește studiul leadership-ului, precum și provocările cu care se confruntă aceștia în sectorul public. Cursul se va concentra pe două aspecte majore: teoria leadership-ului – care tratează cele mai importante teorii referitoare la conducere - și practica leadership-ului - concentrată pe ceea ce liderii fac sau trebuie să facă pentru a conduce organizații publice sau non-profit; în această secțiune vor fi dezbătute o serie de bune practici din sectorul public și non-profit, modalități de dezvoltare de parteneriate strategice și rețele de stakeholderi, motivarea angajaților, managementul schimbării. Astfel, cursul va urmări să atingă trei obiective majore: dobândirea, înțelegerea și utilizarea de cunoștințe pe tema leadership-ului.


Obiectivul principal al cursului este de a creste nivelul de înțelegere al studenților privind semnificația conceptului de leadership și conștientizarea importanței acestuia pentru managementul organizational. Până la sfârșitul semestrului, participanții ar trebui:

§  să aibă o înțelegere generală a ceea ce înseamnă leadership și rolul pe care aceștia îl joacă în în dinamica de grup și viața organizației

§  să conștientizeze dimensiunea etică a actului conducerii în cadrul organizațiilor publice precum și relația dintre lideri și adepți

§  să înțeleagă condițiile specifice ale sectorului public precum și impactul mediului extern asupra leadership-ului organizational

§  să aibă o înțelegere generală a principalelor abordări teoretice în studiul leadership-ului

§  să dezvolte o gândire critică referitoare la ceea ce înseamnă un lider de success

§  să fie capabili să comunice ideile într-un mod clar și convingător atât oral dar și în scris / dezvoltarea unui set de abilități de scriere și prezentare

§  să fie capabili să ofere alternative sau soluții pentru situații problematice în legătură cu leadership-ul unei organizații (abilități de rezolvare a problemelor)

§  dezvoltarea abilităților de  analiză, sinteză și raționare

 ATENTIE!!!!!!!!! LUCRARILE DE CERCETARE PERNTRU SESIUNEA DE RESTANTE DIN FEBRUARIE 2017 NU SE DEPUN AICI!!!!!!ELE TREBUIE DEPUSE LA CURSUL "SEMINAR DE CERCETARE 2016-2017"

Multumim!

Introducere in studiul dreptului. Sistemul de drept. Norma juridica. Raportul juridic. Forme ale raspunderii juridice.

Drept pentru administratia publica suport de curs.pdfDrept pentru administratia publica suport de curs.pdf

Obiectivele disciplinei
- Familiarizarea cu conceptele şi noţiunile economice din perpectivă teoretică şi practică 
- Stăpânirea conceptelor teoretice studiate si utilizarea acestora în cadrul unor studii de caz/exerciţii practice;
- Dezvoltarea gândirii critice, a capacităţii de analiză şi sinteză;
- Formarea unui limbaj economic de baza necesar in administratia publica

Economie politica 2014-2015.pdfEconomie politica 2014-2015.pdf

I. Cursul de Introducere în Administrație Publică își propune să familiarizeze studenții cu temele,

conceptele și principiile elementare din sfera administrației publice.

Evoluțiile recente din domeniul economic, dar și din zona politică - prăbușirea blocului sovietic - și

socială - creșterea standardului de viață - depun presiuni vizibile și puternice asupra sectorului public,

asupra modului în care acesta operează și asupra misiunii sale. Cursul de față își propune să atingă aceste

dimensiuni și să lanseze o serie de întrebări elementare: de ce există statul și care este rolul său? Este

birocrația un lucru rău? Cum ar putea fi reformat sectorul public? Cu ce instrumente operează statul și

cum arată procesul decizional în sectorul public?

Un alt obiectiv al cursului este de a familiariza studenții cu ceea ce înseamnă administrația publică din

România din perspectiva structurii, a resursei umane și a principiilor care guvernează funcționarea

administrației publice.

Nu în ultimul rând, cursul abordează problema corupției în administrația publică, a factorilor care

generează corupția în sectorul public și a instrumentelor alternative pe care le avem la dispoziție în acest

sens, un accent deosebit fiind acordat avertizării în interes public, transparenței decizionale și liberului

acces la informații de interes public.

Obiectivele specifice ale acestui curs sunt:

 1. Familiarizarea studenților cu temele majore din domeniul administrației publice
 2. Dezvoltarea gândirii critice și analitice
 3. Dezvoltarea capacităţii de sinteză
 4. Dezvoltarea capacității de asumare a riscului
 5. Dezvoltarea abilităților de dezbatere și argumentare
 6. Dobândirea unor abilităţi de a a scrie şi prezenta lucrări într-un mod academic/ştiinţific
 7. Dezvoltarea capacității de a lucra în echipă
 8. Dezvoltarea unei atitudini orientate spre performanță


II. Scriere Academică

Ca studenți, veți avea de realizat diferite tipuri de lucrări scrise pentru majoritatea disciplinelor studiate precum și prezentări orale. În general, lucrările științifice presupun anumite rigori de formă și de conținut cu care nu ați fost familiarizați în liceu. Prin urmare, scrierea academică a fost introdusă în programa de învățământ ca disciplină distinctă în scopul de a oferi un set de competențe transversale pentru studenții de la programele de licență în administrație publică. 


Cursul își propune să îi familiarizeze pe studenți cu principiile unei comunicări orale eficiente și cu strategii de a parcurge/citi materiale scrise. Accentul este pus pe generarea ideilor, redactare, revizuire, editare/corectură, auto-evaluare, toate acestea împreună cu o abordare critică constructivă și colaborativă. 

Cursul va dezvolta abilități de scriere și realizare de prezentări orale, abilități care sunt necesare în mediul academic și apoi pe piața muncii. În plus, studenții vor dezvolta abilități de parcurgere a unor texte (citire critică), abilități legate de gramatică și își vor extinde vocabularul.


Obiectivele specifice ale acestui curs sunt: 

1. Să îi ajute pe studenți să își îmbunătățească abilitățile de scriere, lucru ce implică nu doar folosirea corectă a limbii ci și organizarea eficientă a informațiilor;

2. Să îi ghideze pe studenți în selectarea datelor și surselor de informații relevante pentru susținerea unui argument/poziții;

3. Să îi ajute pe studenți să fie conștienți de nevoile cititorului atât atunci când selectează conținutul informațional cât și atunci când ghidează cititorul prin expunere cu ajutorul organizării textului; 

4. Să dezvolte studenților abilități de corectură și de oferire de feedback constructiv colegilor;

5. Să îi ajute pe studenți să își dezvolte abilități de prezentare. 


Cursul de limba engleza se axeaza pe fixarea vocabularului specific domeniului Administratie publica, pe recunoasterea si utilizarea corecta a conceptelor si expresiilor utilizate in limba engleza in situatii de comunicare in acest context. De asemenea, cursul urmareste o parcurgere generala e elementelor gramaticale ale limbii engleza, in vederea imbunatatirii abilitatii de scriere si vorbire in limba tinta. Dezvoltarea celor patru competente cheie in invatarea unei limbi straine-vorbire, scriere, citire, intelegere-reprezinta o prioritate, iar cursurile vor fi organizate astfel incat sa acopere toate aceste aspecte.

Curs 1 -materiale suplimentare.pdfCurs 1 -materiale suplimentare.pdfGRAMMAR OUTLINES.pdfGRAMMAR OUTLINES.pdf

Cursul de limba engleza se axeaza pe fixarea vocabularului specific domeniului Administratie publica, pe recunoasterea si utilizarea corecta a conceptelor si expresiilor utilizate in limba engleza in situatii de comunicare in acest context. De asemenea, cursul urmareste o parcurgere generala e elementelor gramaticale ale limbii engleza, in vederea imbunatatirii abilitatii de scriere si vorbire in limba tinta. Dezvoltarea celor patru competente cheie in invatarea unei limbi straine-vorbire, scriere, citire, intelegere-reprezinta o prioritate, iar cursurile vor fi organizate astfel incat sa acopere toate aceste aspecte.

Obiectivele disciplinei:

 Explicarea utilităţii cercetării sociale în administraţia publică;
Încurajarea gândirii riguroase, stiinţifice;

Prezentarea etapelor unui proces de cercetare în ştiinţele sociale; prezentarea elementelor de proiectare a
cercetării;
Introducerea şi detalierea principalelor metode şi tehnici de cercetare și analiză a datelor utilizate în
ştiintele sociale.
Exemplificarea utilizării fiecărei metode şi tehnici discutate;
Învăţarea modalităţilor de prelucrarea de bază a datelor cu ajutorul programului SPSS.

Scopurile generale ale cursului:
Cursul isi propune insusirea unor concepte teoretice de baza referitoare la evolutia institutiilor  politice si rolul acestora în cadrul statului de drept. De asemenea, cursul urmareste formarea  abilitatilor de analiza critica a fenomenelor politice, prin insusirea unor concepte teoretice de baza  referitoare la institutiile politice si interactiunile constitutionale dintre acestea.

Studiul diferitelor abordari teoretice exprimate in literatura de specialitate urmareste, pe langa familiarizarea la nivel conceptual, si verificarea fezabilitatii diverselor teorii analizate prin raportarea lor la cazuri practice.

Obiectivele cursului:
 Familiarizarea studentilor cu terminologia si conceptele de baza specifice din sfera institutiilor politice;
 Analiza si dezbaterea critica a evolutiei institutiilor politice din cadrul sistemului politic românesc
 Dezvoltarea abilitatilor de operationalizare cu aparatul metodologic specific in analiza institutiilor politice din Romania.

Cursul tratează principalele instituţii de stare civilă.

Obiective

•Iniţierea studenţilor în înţelegerea componentelor teoretice şi a aspectelor practice ale managementului financiar;
•Prezentarea principalelor elemente de management financiar care pot afecta dezvoltarea comunităţilor locale;
•Aducerea la cunoştiinţă a metodelor prin care decidenţii (politici sau administrativi) pot satisface nevoi multiple şi concurente ale societăţii (comunităţii), având la dispoziţie un număr limitat de resurse;
•Trecerea în revistă a principalelor metode prin care pot fi finanțate investițiile în AP;
Implicarea activă a studenţiilor în activităţile desfăşurate în cadrul cursului;

Obiectivul general al disciplinei

Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor legate de managementul calității, asigurarea calității şi măsurarea performanţelor

Obiectivele specifice

Dezvoltarea la nivel individual a capacităţilor de elaborare, implementare şi evaluare a sistemului de management și asigurare a calității;

Dezvoltarea abilităţilor practice necesare implementării sistemelor de măsurare a performanțelor organizaționale:

Dezvoltarea abilităţilor practice necesare măsurării și monitorizării satisfacției clienților organizațiilor publiceCurs Managementul calitatii (ID).pdfCurs Managementul calitatii (ID).pdfDezvoltare-organizationala-si-masurarea-performantelor-ID.pdfDezvoltare-organizationala-si-masurarea-performantelor-ID.pdf

Cursul de Dezvoltare organizaţională şi managementul schimbării îşi propune să prezinte principalele noţiuni, concepte şi teorii specifice acestui domeniu de activitate. Pe lângă însuşirea unor cunoştinţe de bază de specialitate, cursul mai urmăreşte să dezvolte aptitudinile şi să formeze deprinderile necesare cursantului pentru a înţelege mecanismul schimbării/dezvoltării organizaţionale şi pentru a fi capabil să conceapă un proiect/program eficient de schimbare/dezvoltare organizaţională pe care să-l poată implementa la viitorul loc de muncă, atunci când va avea această oportunitate .


Suport Curs DOMS 2017-2018 ID.pdfSuport Curs DOMS 2017-2018 ID.pdf

Cursul de management al resurselor umane îşi propune să prezinte principalele noţiuni, concepte şi teorii specifice acestui domeniu de activitate, subliniind specificitatea în domeniul public (administraţie publică şi serviciile publice aflate în subordinea acesteia) acolo unde aceasta există/este relevantă. Pe lângă însuşirea unor cunoştinţe de bază de specialitate, cursul mai urmăreşte să dezvolte aptitudinile şi să formeze deprinderile necesare cursantului pentru a înţelege mecanismul relaţiilor interpersonale/interumane la nivelul unei organizaţii în general şi la nivelul unei instituţii din domeniul public în special, atât din perspectivă profesională cât şi din perspectivă psiho-socială şi pentru a reacţiona în mod adecvat şi eficient în poziţia pe care o va deţine la locul de muncă.


Suport Curs MRU ID 2017-2018.pdfSuport Curs MRU ID 2017-2018.pdf

Cursul de management al resurselor umane îşi propune să prezinte principalele noţiuni, concepte şi teorii specifice acestui domeniu de activitate, subliniind specificitatea în domeniul public (administraţie publică şi serviciile publice aflate în subordinea acesteia) acolo unde aceasta există/este relevantă. Pe lângă însuşirea unor cunoştinţe de bază de specialitate, cursul mai urmăreşte să dezvolte aptitudinile şi să formeze deprinderile necesare cursantului pentru a înţelege mecanismul relaţiilor interpersonale/interumane la nivelul unei organizaţii în general şi la nivelul unei instituţii din domeniul public în special, atât din perspectivă profesională cât şi din perspectivă psiho-socială şi pentru a reacţiona în mod adecvat şi eficient în poziţia pe care o va deţine la locul de muncă.

Suport Curs MRU ID 2016-2017.pdfSuport Curs MRU ID 2016-2017.pdf

Cursul de Dezvoltare organizaţională reprezintă o îmbinare a abordării manageriale şi a celei reprezentate de sociologia organizaţională. Informaţiile prezentate în cadrul acestui curs focalizează pe analiza organizaţională, identificarea punctelor slabe şi/sau tari ale organizaţiei, prin metodologia şi tehnicile specifice diagnozei organizaţionale . Pe această bază sunt prezentate apoi teoriile şi modelele de schimbare organizaţională care au drept scop întarirea aspectelor pozitive şi modificarea/îmbunătaţirea aspectelor negative identificate prin diagnoză (totul în contextul omniprezentei rezistenţe la schimbare). Avansând la nivel strategic, instrumentele şi modelele de implementare a schimbării sunt coordonate într-un plan de dezvoltare organizaţională. Scopul final este pregatirea studenţilor pentru a executa fazele de analiză organizaţională, implementarea schimbării organizaţionale ca şi mijloc de îmbunătăţire a funcţionării organizaţie şi aranjarea acestora în contextul unui plan pe termen lung de evoluţie a organizaţiei - dezvoltarea organizaţională.

Dupa studiul cursului Contabilitatea institutiilor bugetare  vei avea suficiente cunostinte pentru a:
 
·Intelege cum este structurat patrimoniul unei organizatii si cum este reflectat acesta in contabilitate cu ajutorul conturilor, balantei de verificare si a bilantului
·Putea comunica usor cu specialistii in contabilitate cu care vei intra in relatie pe parcursul carierei in orice organizatie vei activa
·        Ştii ce este contabilitatea, care este obiectul său de studiu si ce metoda de cercetare foloseste


Contabilitatea-suport IDD final.pdfContabilitatea-suport IDD final.pdf